دانلود پروژه و مقالات مختلف علمی http://payanname69.mihanblog.com 2020-07-16T02:14:26+01:00 text/html 2016-12-23T17:54:13+01:00 payanname69.mihanblog.com میلاد تحقیق، پروژه، پایان نامه، گزارشکار کارآموزی، نرم افزار، شبیه سازی، مقاله و جزوات درسی http://payanname69.mihanblog.com/post/937 <script type="text/javascript" src="http://fileina.com/adv.aspx?t=f&amp;s=30&amp;w=428&amp;col=3&amp;id=52893-52892-52891-52890-52889-52888-52887-52886-52885-52884-52883-52882-52881-52880-52879-52878-52877-52876-52875-52874-52873-52872-52871-52870-52869-52868-52867-52866-52865-52864-52863-52862-52861-52860-52859-52858-52857-52856-52855-52854-52853-52852-52851-52850-52849-52848-52847-52846-52845-52844-52843-52842-52841-52840-52839-52838-52837-52836-52835-52834"></script> text/html 2016-11-29T11:45:07+01:00 payanname69.mihanblog.com میلاد تحقیقات، مقالات، جزوات درسی، شبیه سازی، نرم افزار، برنامه کامپیوتر، نرم افزار آندروید، نامه نگاری، اتوماسیون اداری، اکسل، نرم افزار شبیه سازی، مطالب درسی، کنکور، کارشناسی ارشد، کارشناسی http://payanname69.mihanblog.com/post/936 <script type="text/javascript" src="http://fileina.com/adv.aspx?t=f&amp;s=30&amp;w=428&amp;col=3&amp;id=52829-52828-52827-52826-52825-52824-52823-52822-52821-52820-52819-52818-52817-52816-52815-52814-52813-52812-52811-52810-52809-52808-52807-52806-52805-52804-52803-52802-52801-52800"></script><script type="text/javascript" src="http://ofmas.ir/adv.aspx?t=f&amp;s=5106&amp;w=428&amp;col=3&amp;id=423260-423259-423258-423257-423256-423255-423254-423253-423252-423251-423250-423249-423248-423247-423246-423245-423244-423243-423242-423241-423240-423239-423238-423236-423235-423234-423233-423232-423231-423230"></script><script type="text/javascript" src="http://sidonline.ir/adv.aspx?t=f&amp;s=14&amp;w=428&amp;col=3&amp;id=17606-17605-17604-17603-17602-17601-17599-17598-17597-17596-17595-17594-17593-17592-17591-17590-17589-17588-17587-17586-17585-17584-17583-17582-17581-17580-17579-17578-17577-17576"></script><script type="text/javascript" src="http://fiload.ir/getlink.aspx?ref=483&amp;t=new&amp;cnt=30&amp;bg=ffffff&amp;border=eeeeee&amp;fc=38B0E3&amp;fr=f&amp;grp=-1&amp;ts=f"></script><script type="text/javascript" src="http://nafisfile.com/getlink.aspx?ref=354&amp;t=new&amp;cnt=30&amp;bg=ffffff&amp;border=eeeeee&amp;fc=38B0E3&amp;fr=f&amp;grp=-1&amp;ts=f"></script><script type="text/javascript" src="http://nikanlink.com/getlink.aspx?ref=360&amp;t=new&amp;cnt=30&amp;bg=ffffff&amp;border=eeeeee&amp;fc=38B0E3&amp;fr=f"></script><script type="text/javascript" src="http://aryafile.ir/getlink.aspx?ref=359&amp;t=new&amp;cnt=30&amp;bg=ffffff&amp;border=eeeeee&amp;fc=38B0E3&amp;fr=f"></script><script type="text/javascript" src="http://www.filux.ir/getlink.aspx?ref=376&amp;t=new&amp;cnt=30&amp;bg=ffffff&amp;border=eeeeee&amp;fc=38B0E3&amp;fr=f"></script> text/html 2016-11-18T15:33:34+01:00 payanname69.mihanblog.com میلاد بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام دیواره آب بند آن http://payanname69.mihanblog.com/post/934 <div id="content"> <div style="direction:rtl;"> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#53ace6;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <center> <table border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 0 5px 5px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;width:50%;" valign="top"> <strong> <a href="http://prozhe.fileina.com/product-52784-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%DA%A9.aspx"> بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام دیواره آب بند آن </a> </strong> <p style="font-weight:normal;font-size:12px;"> هدف از این پایان نامه بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام دیواره آب بند آن می باشد </p> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52784"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام دیواره آب بند آن"> </a> </p> </td> <td style="padding:5px 5px 5px 0px;width:40%;"> <img src="http://prozhe.fileina.com/files/product-images/default6.jpg" alt="دانلود پایان نامه بتن پلاستیک دیواره آب بند سد روشهای اجرایی دیواره آب بند مزایا و مشخصه های بتن پلاستیک بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام دیواره آب بند آن دانلود پایان نامه مهندسی عمران" title="بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام دیواره آب بند آن" style="max-height:250px;max-width:250px;"> </td> </tr> </tbody></table> </center> </div> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#f5764f;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="4"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> دسته بندی </td> <td style="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> <a href="http://prozhe.fileina.com/cat-68-omran.aspx">عمران</a> </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> فرمت فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> doc </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> حجم فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 244 کیلو بایت </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> تعداد صفحات فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 57 </td> </tr> </tbody></table> <div style="padding:5px 15px 7px 15px;line-height:18px;"> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#006400;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">دانلود پایان نامه </span></span></span><span style="color:#4b0082;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">مهندسی عمران</span></span></span></h2> <h1 style="text-align: center;"> <span style="color:#006400;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام دیواره آب بند آن</span></span></span></h1> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">مقدمه:</span></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">فرارآب ذخیره شده در پشت سدهای خاکی از پی سد در صورتیکه کنترل کافی وجود نداشته باشد میتواند باعث خرابی سد شود.تجربه نشان داده است که نشست آب وخوردگی داخلی در پی وبدنه سد بیشترین دلیل ایجاد اشکال وتخریب سدهای خاکی بوده است.در بیشتر از 70% حالت های نارسا در سدهای خاکی مشکل به نبودن کنترل تراوش یا کافی نبودن آن نسبت داده شده است.بیشترین حالت تخریب ناشی از نشست آب در اثر گردایان خروجی آب بوده است که سبب شناوری ذرات خاک درپاشنه سد ودر نتیجه آغاز حرکت ذرات خاک میشود.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">برای کنتر ل تراوش از پی سد روش هایی برای کاهش تراوش آب از پی با تلفیق روش هایی جهت هدایت آب وزهکشی بکار میرود.روش های کاهش تراوش شامل این موارد است:</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">جداکننده ها-یا دیواره های ترانشه ای، بتون نفوذ ناپذیر بالادست،دیافراگم ها ی بتونی جداکننده هایی از جنس گل و پرده های تزریق.روش های زهکشی وهدایت آب که به همراه فیلتر(صافی) بکار میرودو شامل این موارد هستند:</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">پتوهای زهکشی ، چاه های فشارشکن وترانشه های زهکشی.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شرایطی که نوع وسیله کنترل تراوش را تعیین میکند به قرار زیر هستند:عمق پی ، طبیعت لایه های پی و مواد تشکیل دهنده آن شامل نفوذ پذیری لایه ها وکاهش تراوش مورد نیاز مزیت نسبی روش ها از نظر اقتصادی و میزان خطر پذیری(RISK) که تحت تاثیر عواملی نظیر ارتفاع سد و خطرات پس از شکسته شدن سد است.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">همانگونه که گفته شد یکی از روش های کلی کاهش تراوش از پی آنست که خندقی -ترانشه ای را در پی سد تا لایه نفوذ ناپذیر حفر کرد وآنرا با مواد نفوذ ناپذیر پر کرد این مواد نفوذ پذیر میتواند مخلوط خاک و بنتونیت یا مخلوط سیمان و بنتونیت یا بتون پلاستیک باشد. بتون پلاستیک از سیمان،بنتونیت مصالح دانه ای وآب تشکیل شده است.بتون پلاستیک ناتراوایی خوبی دارد ومقاومت چندین مرتبه بیشتر از خاک دارد واین خصوصیات رفتاری ویژه ای به بتون پلاستیک میدهد.شکل پذیری بالا که با بتون معمولی نمیتوان به آن رسید و مقاومتی که با دیواره از جنس خاک نمیتوان به این رسید و این نتایج موفق بدون کاهش آب بندی بدست میآید. بطور مثال برای جاهایی که اضافه بار زیادی وجود دارد.مانند وزن یک سد یا وقتی که فشار هیدرولیکی زیادی ایجاد میشود(بتون پلاستیک انتخاب خوبی است وبطور کلی میتوان گفت در جایی که مقاومت زیادی مورد انتظار باشد یا به عکس در جائیکه مواد نرم اطراف دیواره فشرده میشوند و به تغییر شکل مقاوم بماند وترک نخورد.امروز با توسعه تکنیک حفاری هزینه های ساخت دیواره آب بند از جنس بتون پلاستیک کاهش یافته است و مشکلات اجرایی نظیر انحراف دیواره ها نیز کم شده اند.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">کلمات کلیدی:</span></span></strong></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">بتن پلاستیک</span></span></span></h3> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">دیواره آب بند سد</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">روشهای اجرایی دیواره آب بند</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">مزایا و مشخصه های بتن پلاستیک</span></span></span></h2> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">فهرست مطالب</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">مقدمه:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>2</span></span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">فصل اول:توصیف بتون پلاستیک و روشهای اجرایی دیواره آب بند<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>4</span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-1 عمومی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>5</span></span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-2- توصیف مواد تشکیل دهنده بتون پلاستیک<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>6</span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-2-1- سیمان<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>6</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1- 2-2- بنتونیت<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>7</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1- 2-3-مصالح دانه‌ای<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>8</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-2-4- آب مصرفی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>9</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-2-6- پرکننده ها<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>10</span></span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-3 روشهای اجرایی دیواره آب بند بتون پلاستیک<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>11</span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-3-1- عمومی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>11</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1- 3-2-روش اجرایی پیوسته دیواره آب بند<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>11</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-3-3- روش اجرایی ناپیوسته دیوار آب بند بتون پلاستیک<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>12</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-3-3-1- آماده سازی محل اجرا(Siteprepration)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>12</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-3-3-2- دیوارهای راهنما(Guide Wall)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>13</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شکل3-1 نمای عمومی اجرای دیواره آب بند به روش پیوسته<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>13</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-3-3-3-2- ماسه زدایی(یا تعویض گل) (Desanding)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>15</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1- 3-3-3-4-بتون ریزی (Concreting)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>15</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">فصل دوم:ویژگیها وخصوصیات بتون پلاستیک<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>17</span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-1- بتون تازه<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>18</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-1-1- چگالی دوغاب و چگالی بتون پلاستیک تازه<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>18</span></span></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-1-2- کارایی بتون پلاستیک<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>19</span></span></span></h4> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-1-3- دمای بتون پلاستیک:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>20</span></span></span></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-2 خصوصیات رفتاری بتون پلاستیک:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>20</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">منحنی - (1-2)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>21</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شکل عمومی منحنی رفتاری بتون معمولی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>24</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">کرنش &nbsp; &nbsp; &nbsp;منحنی 5-2<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>26</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-2-1- مقاومت فشاری بتون پلاستیک ومحلول الاستیسته<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>27</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شکل 8-2 منحنی توسعه مقاومت بتون پلاستیک دیوار<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>32</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شکل2-9 رابطه بین میزان رس- بنتونیت وتنش محدود کننده مقاومت<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>33</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شکل 2-10 رابطه بین میزان رس پنتونیت وتنش محدود کننده مقاومت در حالت5kg/cm2<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>34</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نرخ كرنش<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>36</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-2-3- نفوذ پذیری :<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>36</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">- منافذ وتخلخل در بتون:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>38</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">جدول 2-1 مدت زمان لازم برای قطع ارتباط منافذ موئین بتون با تستهای مختلف آب به سیمان<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>40</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">جدول 2-2 کاهش نفوذ پذیری سیمان(با نسبت آب به سیمان7%)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>42</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3- نسبت آب به سیمان<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>42</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شکل 13-2 رابطه بین نفوذپذیری ونسبت آب به سیمان خمیرسیمان 93 درصد هیدراته شده.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>43</span></span></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">- اثربنتونیت بر نفوذ پذیری بتون پلاستیک:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>44</span></span></span></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-2-4- &nbsp;پدیده جوشش<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>44</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">الف- مشاهدات پدیده جوشش در حین اجرا<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>44</span></span></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">ب -بررسی پدیده جوشش وکنترل عوامل متعدد<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>45</span></span></span></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">ج- زمان جوشش آب<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>45</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">د- میزان جوشش آب از پانل:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>45</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">ه- موقعیت جوشش در پانل:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>45</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">ذ- تحلیل پدیده جوشش:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>47</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-2-5- شکست هیدرولیکی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>49</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شکل 14-2 تغیرات آب خروجی در اثر افزایش گرادیان هیدرولیکی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>51</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-2-6- سرعت بارگذاری<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>53</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">مراجع:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>57</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> </div> <center> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52784"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود بررسی مشخصه های بتن پلاستیک و روشهای انجام دیواره آب بند آن"> </a> </p> </center> </div> </div> </div> text/html 2016-11-18T15:33:16+01:00 payanname69.mihanblog.com میلاد سنتز شیمیایی مرطوب و مشخصه هیدروکسی آپاتیت نانو میله http://payanname69.mihanblog.com/post/933 <div id="content"> <div style="direction:rtl;"> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#53ace6;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <center> <table border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 0 5px 5px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;width:50%;" valign="top"> <strong> <a href="http://prozhe.fileina.com/product-52785-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B2-%D8%B4%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%87-%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%85%D9%8A.aspx"> سنتز شیمیایی مرطوب و مشخصه هیدروکسی آپاتیت نانو میله </a> </strong> <p style="font-weight:normal;font-size:12px;"> هدف از این پایان نامه سنتز شیمیایی مرطوب و مشخصه هیدروکسی آپاتیت نانو میله می باشد </p> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52785"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود سنتز شیمیایی مرطوب و مشخصه هیدروکسی آپاتیت نانو میله"> </a> </p> </td> <td style="padding:5px 5px 5px 0px;width:40%;"> <img src="http://prozhe.fileina.com/files/product-images/default1.jpg" alt="سنتز شیمیایی مرطوب رسوب گیری از محلول سنتز هیدروکسی آپاتیت هیدروکسی آپاتیت نانومتری ترکیب هیدروکسی آپاتیت نانومتری با مورفولوژی سنتز شیمیایی مرطوب و مشخصه هیدروکسی آپاتیت نانو میله دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مواد" title="سنتز شیمیایی مرطوب و مشخصه هیدروکسی آپاتیت نانو میله" style="max-height:250px;max-width:250px;"> </td> </tr> </tbody></table> </center> </div> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#f5764f;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="4"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> دسته بندی </td> <td style="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> <a href="http://prozhe.fileina.com/cat-173-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF.aspx">مهندسی مواد</a> </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> فرمت فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> doc </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> حجم فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 28601 کیلو بایت </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> تعداد صفحات فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 165 </td> </tr> </tbody></table> <div style="padding:5px 15px 7px 15px;line-height:18px;"> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color: rgb(0, 100, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد &nbsp;مهندسی مواد&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">گرایش سرامیک</span></span></span></h2> <h1 style="text-align: center;"> <span style="color:#006400;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">سنتز شیمیایی مرطوب و مشخصه هیدروکسی آپاتیت نانو میله</span></span></span></h1> <div style="text-align: center;"> Wet Chemical Synthesis and Characterization of Hydroxyapatite Nano-Rods</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(75, 0, 130);"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">چکیده</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;سنتز هیدروکسی‌آپاتیت، ماده‌ای با ساختار مشابه جزء معدنی بافت سخت بدن انسان و دارای زیست‌ سازگاری مناسب، در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. نانوذرات هیدروکسی‌آپاتیت با مورفولوژی میله‌ای شکل با استفاده از Ca(NO3)2.4H2O و (NH4)2HPO4 به عنوان منابع کلسیم و فسفر و اسیداستیک و آمونیاک به عنوان تنظیم‌کننده pH به روش رسوب‌گیری از محلول به همراه عملیات تکمیلی هیدروترمال تهیه شد. از عامل فعال‌کننده سطح کاتیونی ستیل‌تری‌متیل‌آمونیوم‌برماید (CTAB) و کمک‌عامل فعال‌کننده سطح غیر یونی پلی‌اتیلن‌گلایکول (PEG) برای کنترل تغییرات مورفولوژی استفاده گردید.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;تأثیر عواملی چون pH محلول‌های واکنش کننده، عملیات تکمیلی هیدروترمال، درجه حرارت، جرم مولکولی و غلظت PEG و شستشوی رسوب بر ترکیب، ساختار، مورفولوژی و اندازه ذرات با استفاده از تکنیک‌های پراش پرتو ایکس (XRD)، اسپکتروسکوپی مادون قرمز با انتقال فوریه (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مورد بررسی قرار گرفت و شرایط بهینه برای تشکیل هیدروکسیآپاتیت با مورفولوژی میلهای و در ابعاد نانومتری مشخص گردید. نتایج تحقیق نشان داد که با تنظیم pH در دو مرحله یکبار بعد از آماده سازی محلول فسفات و یکبار بعد از پایان واکنشگری، نانوذرات از حالت کروی خارج شده و تمایل به رشد جهت‌دار دارند و اعمال عملیات تکمیلی هیدروترمال بر این نانوذرات، باعث تغییر مورفولوژی آنها به نانوذرات میله‌ای با نسبت طول به قطر حدود 8 الی 12 و قطر میله حدود 30 تا 50 نانومتر می‌شود.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">استفاده از CTAB و PEG به عنوان الگو و کمک‌الگو، به همراه عملیات تکمیلی هیدروترمال منجر به ایجاد ذرات میله‌ای و در مواردی سوزن‌مانند گردید. تغییر جرم مولکولی پلی‌اتیلن‌گلایکول منجر به پیدایش مورفولوژی‌های متفاوت شامل میله‌ای، سوزن مانند، روبان مانند و گل قاصدکی ‌شد. استفاده از جرم مولکولی کمتر باعث تشکیل ذرات طویل‌تر در مقایسه با جرم مولکولی‌های بیشتر گردید. علاوه بر آن افزایش غلظت PEG اثر نامطلوبی بر مورفولوژی و نسبت طول به قطر ذرات دارد. عملیات تکمیلی هیدروترمال علاوه بر بهبود نسبت طول به قطر، مورفولوژی و بلورینگی منجر به نزدیک شدن ساختار و ترکیب کلسیم فسفات &nbsp;سنتز شده به هیدروکسی‌آپاتیت می‌گردد. بر اساس نتایج به دست آمده، به نظر می‌رسد که پودر آپاتیت تهیه شده در حضور CTAB و PEG به همراه عملیات هیدروترمال، برای بهبود خواص مکانیکی بیومتریال‌های مناسب است.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">کلمات کلیدی:</span></strong></span></div> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">روش رسوب‌گیری از محلول</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">سنتز هیدروکسی‌آپاتیت</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">سنتز شیمایی مرطوب</span></span></span></h2> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(75, 0, 130);"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">مقدمه</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">بسیاری از اندیشمندان برآنند که از آغاز قرن بیست و یکم، سال‌های بالندگی و شکوفایی بیوتکنولوژی آغاز شده‌ است. از سویی دیگر دانشمندان و متخصصان علم و مهندسی مواد هزاره سوم را عصر سرامیک نامیده‌اند. در سال‌هایی که خواهد آمد بیوتکنولوژی در شمار مهم‌ترین چالش‌هایی خواهد بود که در قلمرو علم و فن فراروی انسان قرار خواهند گرفت و نقشی که بیوسرامیک‌ها در این میان بر عهده خواهند داشت بی‌گمان برجسته و انکارناپذیر خواهد بود.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">سابقه جستجو برای یافتن موادی که بتوانند جایگزین اعضای ناسالم یا از دست رفته بدن شوند تقریباً به دیرینگی خود انسان است. جراحان از همان آغاز پیدایش حرفه‌شان در جهت به کارگیری مواد مناسبی که قابلیت تعویض با اعضای طبیعی بدن را داشته باشند بی‌وقفه تلاش کرده‌اند. در طول قرن‌های متمادی مواد گوناگونی آزمایش شده‌‌اند و نتایج به دست آمده با درجات مختلفی از موفقیت یا ناکامی همراه بوده است. در چند دهه اخیر، حجم پژوهش‌های به انجام رسیده در زمینه مواد قابل استفاده در بدن چنان به طور تصاعدی افزایش یافته است که اکنون شاخه مستقلی از علم و مهندسی مواد با نام مواد زیستی &nbsp;به وجود آمده است. مواد زیستی در مفهوم گسترده و عام خود موادی هستند که قادر به جایگزینی اعضای زنده بدن باشند.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">در سال 1982 در یکی از گردهمایی‌های مربوط به مواد زیستی در ایالات متحده آمریکا، تعریفی جامع به شرح زیر برای ماده زیستی ارائه شد:ماده زیستی یک ماده یا ترکیبی از چند ماده است، غیر از دارو، با منشاء طبیعی یا مصنوعی که بخشی از آن یا تمام آن را می‌توان به هر مدت به منظور معالجه، ترمیم و جایگزینی هر نوع بافت، عضو یا عملکرد در بدن به کار برد .</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(75, 0, 130);"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">فهرست مطالب &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">چکیده &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">مقدمه &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp;-</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">فصل اول: مرور منابع مطالعاتی &nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- هیدروکسی‌آپاتیت &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-- تاریخچه هیدروکسی‌آپاتیت &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">-- ساختار کریستالی و کریستالوگرافی هیدروکسی‌آپاتیت &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-- خواص هیدروکسی‌آپاتیت &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--- خواص بیولوژیكی &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--- چگالی &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--- حلالیت در محیط آبی &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--- خواص مکانیکی &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 12px;">--&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-size: 12px;">ترمودینامیک هیدروکسی‌آپاتیت و تبدیلات فازی آن &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-- جایگزینی یونی در هیدروکسی‌آپاتیت &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- كاربردهای هیدروكسی‌آپاتیت &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-- کاربردهای پزشکی هیدروكسی‌آپاتیت &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-- کاربردهای غیرپزشکی &nbsp; &nbsp;&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- روش‌های تهیه هیدروکسی‌آپاتیت &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-- روش رسوب گیری از محلول (شیمی تر) &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--- روش معمولی شیمی تر &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--- استفاده از الگوها یا مایسل‌ها &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">--- استفاده از منابع انرژی برای کنترل فرایند رسوب‌گذاری &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">---- الف) استفاده از امواج مافوق صوت در شیمی تر &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">---- ب) استفاده از میکروویو در شیمی تر &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">---- ج) استفاده از انرژی مکانیکی در سنتز شیمی تر (روش مکانوشیمیایی) &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-- روش خشک &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-- روش هیدروترمال &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-- سایر روش‌ها &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">فصل دوم: روش کار &nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- مواد اولیه &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- تجهیزات و وسایل مورد استفاده &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- فرآیند تهیه پودر &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-- سنتز نمونه‌های فاز یک &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-- سنتز نمونه فاز دو &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-- سنتز نمونه‌های فاز سه &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- کدگذاری نمونه‌ها &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- حرارت دادن نمونه‌ها &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- مطالعات میکروسکوپی &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 12px;">-</span></span><span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-size: 12px;">- مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-- مطالعات میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- بررسی‌های ساختاری &nbsp;&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-- آنالیز توسط پراش اشعه ایکس (XRD) &nbsp;&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">-- آنالیز توسط انتقال فوریه مادون قرمز (FTIR) &nbsp;</span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">فصل سوم: نتایج و بحث &nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-</span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 12px;">-&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-size: 12px;">مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی (شکل و ابعاد ذرات پودرها) &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-- بررسی نمونه‌های سنتز شده به روش رسوب‌گیری از محلول &nbsp; &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--- بررسی نمونه‌های فاز یک &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">---- بررسی تأثیر کاهش pH سنتز بر روی مورفولوژی نانوذرات هیدروکسی‌آپاتیت تهیه شده به روش رسوب‌‌گیری از محلول &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">---- بررسی تأثیر تعدیل pH محلول‌های واکنش‌کننده در دو مرحله یکبار بعد از آماده سازی محلول فسفات و یکبار بعد از پایان واکنش‌گری بر</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;روی مورفولوژی نانوذرات هیدروکسی‌آپاتیت تهیه شده به روش رسوب‌‌گیری از محلول &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--- بررسی نمونه‌های فاز دو &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">---- بررسی تأثیر عامل فعال‌کننده‌ سطحی بر روی مورفولوژی نانوذرات هیدروکسی‌آپاتیت تهیه شده به روش رسوب‌‌گیری از محلول &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">---- بررسی تأثیر کمک‌عامل‌ فعال‌کننده ‌سطحی بر روی مورفولوژی نانوذرات هیدروکسی‌آپاتیت تهیه شده به روش رسوب‌‌گیری از محلول &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">---- بررسی تأثیر جرم مولکولی کمک‌عامل ‌فعال‌کننده‌ سطحی بر روی مورفولوژی نانوذرات هیدروکسی‌آپاتیت تهیه شده به روش رسوب‌‌گیری از محلول &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-- بررسی نمونه‌های سنتز شده به روش هیدروترمال (نمونه‌های فاز سه) &nbsp; &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--- بررسی تأثیر عامل فعال‌کننده‌ سطحی بر روی مورفولوژی نانوذرات هیدروکسی‌آپاتیت تهیه شده به روش هیدروترمال &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--- بررسی تأثیر کمک‌عامل‌ فعال‌کننده ‌سطحی بر روی مورفولوژی نانوذرات هیدروکسی‌آپاتیت تهیه شده به روش هیدروترمال &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--- بررسی تأثیر جرم مولکولی عامل فعال‌کننده‌ سطحی بر روی مورفولوژی نانوذرات هیدروکسی‌آپاتیت تهیه شده به روش هیدروترمال &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--- بررسی تأثیر دما بر روی مورفولوژی نمونه‌های سنتز شده به روش هیدروترمال و در حضور عامل فعال‌کننده‌ سطحی و کمک‌عامل فعال‌کننده ‌سطحی با جرم مولکولی‌‌‌های مختلف &nbsp; &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--- بررسی تأثیر غلظت کمک‌عامل‌ فعال‌کننده سطحی بر روی مورفولوژی و نسبت طول به قطر ذرات هیدروکسی‌آپاتیت تهیه شده به روش هیدروترمال &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر روی نانوذرات هیدروکسی‌آپاتیت &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-- تأثیر عملیات حرارتی در دمای &nbsp;درجه سانتی‌گراد بر روی نانوذرات هیدروکسی‌آپاتیت سنتز شده به روش رسوب‌گیری از محلول &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-- تأثیر عملیات حرارتی بر روی نانوذرات هیدروکسی‌آپاتیت سنتز شده به روش هیدروترمال &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- مطالعات میکروسکوپ الکترونی عبوری &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- بررسی الگوی پراش پرتو ایکس &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--الف) بررسی بلورینگی &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--ب) تعیین اندازه بلورک‌ها &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--ج) تخمین امکان رشد جهت‌دار بلورک‌ها &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-- بررسی الگوی پراش پرتو ایکس پودر هیدروکسی‌آپاتیت سنتز شده به روش رسوب‌گیری از محلول (نمونه SW-,--SM-PEG-hr) &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-- بررسی الگوی پراش پرتو ایکس پودر هیدروکسی‌آپاتیت سنتز شده به روش هیدروترمال &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--- بررسی الگوی پراش پرتو ایکس پودر مربوط به نمونه SH-,--SM-PEG-hr &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--- بررسی الگوی پراش پرتو ایکس پودر مربوط به نمونه SH-,--SM-PEG-hr &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--- بررسی الگوی پراش پرتو ایکس پودر مربوط به نمونه SH-,--SM-PEG-hr &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--- بررسی الگوی پراش پرتو ایکس پودر مربوط به نمونه SH-,--SM- &nbsp; &nbsp; &nbsp;PEG-hr-HT &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--- بررسی الگوی پراش پرتو ایکس پودر مربوط به نمونه SH-,--SM-PEG-hr &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--- بررسی الگوی پراش پرتو ایکس پودر مربوط به نمونه SH-,--SM-PEG-hr-HT &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--- بررسی الگوی پراش پرتو ایکس پودر مربوط به نمونه SH-,--SM-PEG-hr-HT &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">- مطالعات طیف ‌سنجی فروسرخ به روش انتقال فوریه &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-- طیف FTIR نانوذرات هیدروکسی‌آپاتیت سنتز شده به روش رسوب‌گیری از محلول (نمونه SW-,--SM-PEG-hr) &nbsp;&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-- طیف FTIR نانوذرات هیدروکسی‌آپاتیت سنتز شده به روش هیدروترمال &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">-- بررسی چگونگی حذف مواد آلی از محصول &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--- شستشو با الکل &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">--- تکنیک خشک کردن انجمادی &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">فصل چهارم: نتیجه‌گیری &nbsp;-</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">پیشنهادها &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">پیوست ها &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>-</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">پیوست الف- فهرست کارت‌های متداول برای کلسیم‌فسفات‌ها و کارت JCPDS - و JCPDS - &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">پیوست ب- عدد موج مربوط به پیوندهای موجود در هیدروکسی‌آپاتیت &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">مراجع &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">خلاصه انگلیسی &nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> </div> <center> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52785"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود سنتز شیمیایی مرطوب و مشخصه هیدروکسی آپاتیت نانو میله"> </a> </p> </center> </div> </div> </div> text/html 2016-11-18T15:32:55+01:00 payanname69.mihanblog.com میلاد روشها و الگوریتمهای خوشه بندی و خوشه بندی فازی http://payanname69.mihanblog.com/post/932 <div id="content"> <div style="direction:rtl;"> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#53ace6;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <center> <table border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 0 5px 5px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;width:50%;" valign="top"> <strong> <a href="http://prozhe.fileina.com/product-52786-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%8A.aspx"> روشها و الگوریتمهای خوشه بندی و خوشه بندی فازی </a> </strong> <p style="font-weight:normal;font-size:12px;"> هدف از این پایان نامه روشها و الگوریتمهای خوشه بندی و خوشه بندی فازی می باشد </p> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52786"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود روشها و الگوریتمهای خوشه بندی و خوشه بندی فازی"> </a> </p> </td> <td style="padding:5px 5px 5px 0px;width:40%;"> <img src="http://prozhe.fileina.com/files/product-images/default6.jpg" alt="دانلود پایان نامه خوشه بندی دانلود پایان نامه خوشه بندی فازی روشهای خوشه بندی الگوریتمهای خوشه بندی فازی کلاسترینگ کلاسترینگ فازی روشها و الگوریتمهای خوشه بندی و خوشه بندی فازی" title="روشها و الگوریتمهای خوشه بندی و خوشه بندی فازی" style="max-height:250px;max-width:250px;"> </td> </tr> </tbody></table> </center> </div> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#f5764f;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="4"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> دسته بندی </td> <td style="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> <a href="http://prozhe.fileina.com/cat-77-computer-va-it.aspx">کامپیوتر و IT</a> </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> فرمت فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> doc </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> حجم فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 559 کیلو بایت </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> تعداد صفحات فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 56 </td> </tr> </tbody></table> <div style="padding:5px 15px 7px 15px;line-height:18px;"> <h3 style="text-align: center;"> <span style="color:#006400;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">دانلود پایان نامه </span></span></span><span style="color:#4b0082;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">رشته کامپیوتر</span></span></span></h3> <h1 style="text-align: center;"> <span style="color:#006400;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">روشها و الگوریتمهای خوشه بندی و خوشه بندی فازی</span></span></span></h1> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">چکیده:</span></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">امروزه خوشه‌بندی به عنوان یک روش یادگیری بدون ناظر در کاربردهای بسیاری توانسته است ارزش خود را نشان دهد. در این مجموعه سعی شده تا حد امکان مطالب پایه‌ایِ خوشه‌بندی و مسائل مربوط به آن بیان شود. همچنین سعی شده است تا چندین روش و تکنیک مختلف و رایجِ خوشه بندی تشریح شود و ویژگی‌های هر یک بیان گردد. برای ارزیابی، سنجش و اعتبارسنجی خوشه‌های تولید شده که خود یکی از مسائل مهم و قابل گسترش در باب خوشه‌بندی است.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">خوشه بندی یکی از شاخه های یادگیری بدون نظارت می باشد و فرآیند خودکاری است که در طی آن، نمونه ها به دسته هایی که اعضای آن مشابه یکدیگر می با شند تقسیم می شوند که به این دسته ها خوشه &nbsp;گفته می شود. بنابراین خوشه مجموعه ای از اشیاء می باشد که در آن اشیاء با یکدیگر مشابه بوده و با اشیاء موجود در خوشه های دیگر غیر مشابه می باشند. برای مشابه بودن می توان معیارهای مختلفی را در نظر گرفت مثلا می توان معیار فاصله را برای خوشه بندی مورد استفاده قرار داد و اشیائی را که به یکدیگر نزدیکتر هستند را بعنوان یک خوشه در نظر گرفت که به این نوع خوشه بندی، خوشه بندی مبتنی بر فاصله &nbsp;نیز گفته می شود.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">کلمات کلیدی:</span></span></strong></span></div> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">خوشه بندی</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">خوشه بندی فازی</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">روشهای خوشه بندی</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">الگوریتمهای خوشه بندی فازی</span></span></span></h2> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">مقدمه:</span></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">برای درک بهترخوشه بندی فازی و الگوریتمهای مختلف آن لازم است تا ابتدا با مفهوم مجموعه های فازی و تفاوت آنها با مجموعه های کلاسیک آشنا شویم. در مجموعه های کلاسیک یک عضو از مجموعه مرجع یا عضوی از مجموعه A است یا عضو مجموعه A نیست. مثلا مجموعه مرجع اعداد حقیقی را در نظر بگیرید. عدد 2.5 عضو مجموعه اعداد صحیح نمی باشد حال آنکه عدد 2 عضو این مجموعه است. به زبان دیگر تعلق عدد 2.5 به مجموعه اعداد صحیح 0 است و تعلق عدد 2 به این مجموعه 1 است. در واقع می توان برای هر مجموعه یک تابع تعلق تعریف کرد که مقدار این تابع تعلق برای اعضای مجموعه &nbsp;1 می باشد و برای بقیه 0. در مجموعه های کلاسیک مقدار این تابع تعلق یا 0 است یا 1.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">&nbsp;حال مجموعه انسان های جوان و پیر را در نظر بگیرید. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا فردی با سن 25 جزء این مجموعه است یا خیر؟ سن 30 چطور؟ 35؟ همانطور که حدس زدید نمی توان بطور قطع و یقین مرزی برای انسان های جوان و پیر در نظر گرفت. دلیل آن هم این است که اگر فرضا 35 جوان محسوب شود 36 نیز می تواند جوان باشد و همینطور 37 و 38 و غیره . در واقع در اینجا با مفهوم عدم قطعیت &nbsp;مواجه هستیم. ما خودمان نیز از عدم قطعیت در زندگی روزمره بارها استفاده کرده ایم مثلا هوای سرد، آب داغ و غیره. در واقع تمامی مثالهای بالا مثالهایی از مجموعه های فازی می باشند. تفاوت اصلی مجموعه های فازی و مجموعه های کلاسیک در این است که تابع تعلق مجموعه های فازی دو مقداری نیست (0 یا 1) بلکه می تواند هر مقداری بین 0 تا 1 را اختیار کند.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">&nbsp;حال مجموعه انسانهای جوان و پیر را در نظر بگیرید اگر 25 سال را سن جوانی در نظر بگیریم می توانیم به 25 تعلق 1 بدهیم و مثلا به 30 تعلق 0.8 و به 35 تعلق 0.75 و به 90 تعلق 0.1 را بدهیم. اگر اعضای یک مجموعه فازی تنها دارای تابع تعلق 0 و 1 باشند این مجموعه فازی یک مجموعه کلاسیک خواهد بود. نکته جالب توجه این است که مثلا سن 50 می تواند با تعلق 0.5 عضو مجموعه جوان باشد و با تعلق 0.5 عضو مجموعه پیر یعنی یک عضو مجموعه مرجع می تواند با درجه های تعلق مختلف عضو مجموعه های فازی تعریف شده روی مجموعه مرجع باشد.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">فهرست مطالب</span></span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">فصل اول:خوشه بندی</span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">مقدمه‌ای بر خوشه‌بندی</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">خوشه‌بندی در مقابل طبقه‌‌بندی</span></span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">یادگیری با نظارت در مقابل یادگیری بدون نظارت</span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">کاربردها</span></span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">مسائل درگیر با روش‌های خوشه‌بندی</span></span></span></h3> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">خوشه‌بندی در مقابل چندی ‌سازی برداری</span></span></span></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">روش‌های خوشه‌بندی</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">روشهای خوشه‌بندی سلسله مراتبی</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">خوشه‌بندی با روش Single-Link</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">خوشه‌بندی با روش Complete-Link</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">خوشه‌بندی با روش Average-Link</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">دیگر روشهای خوشه بندی سلسله مراتبی</span></span></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">الگوریتم خوشه‌بندی پایین به بالای عمومی</span></span></span></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">روش خوشه‌بندی K-Means</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">خوشه‌بندی بر اساس چگالی</span></span></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">بررسی روشهای اعتبارسنجی خوشه‌ها</span></span></span></h4> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">فصل دوم:خوشه بندی فازی</span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">خوشه بندی چیست؟&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شکل 1: خوشه بندی نمونه های ورودی&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شکل 2: خوشه بندی وسایل نقلیه&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">هدف از خوشه بندی چیست؟&nbsp;</span></span></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">خوشه بندی فازی چیست؟&nbsp;</span></span></span></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شکل 3: مجموعه داده پروانه ای&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شکل 4: خوشه بندی فازی داده&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">الگوریتم خوشه بندی c میانگین:&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شکل 5 : توزیع یک بعدی نمونه ها&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شکل 6: خوشه بندی کلاسیک نمونه های ورودی&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شکل 7: خوشه بندی فازی نمونه ها&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">جدول 1: معیارهای تشابه بر اساس توابع فاصله مختلف&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">الگوریتم خوشه بندی c &nbsp;میانگین برای داده های نویزی:&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">الگوریتم خوشه بندی c میانگین با استفاده از نمونه های برچسب گذاری شده:&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">الگوریتم خوشه بندی c میانگین مبتنی بر آنتروپی:&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">الگوریتم خوشه بندی c میانگین مبتنی بر آنتروپی برای داده های نویزی:&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">الگوریتم خوشه بندی c میانگین با استفاده از یادگیری وزن ویژگی ها:&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">معیارهای کارایی:&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تابع ارزیابی ضریب افراز&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تابع ارزیابی آنتروپی افراز&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تابع Fukuyama and Sugeno&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تابع Xie and Beni&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تابع N.Zahid&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تابع M.Ramze Rezaee&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">مراجع:&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> </div> <center> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52786"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود روشها و الگوریتمهای خوشه بندی و خوشه بندی فازی"> </a> </p> </center> </div> </div> </div> text/html 2016-11-18T15:32:35+01:00 payanname69.mihanblog.com میلاد حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره های زمانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک http://payanname69.mihanblog.com/post/931 <div id="content"> <div style="direction:rtl;"> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#53ace6;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <center> <table border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 0 5px 5px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;width:50%;" valign="top"> <strong> <a href="http://prozhe.fileina.com/product-52787-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A.aspx"> حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره های زمانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک </a> </strong> <p style="font-weight:normal;font-size:12px;"> دانلود مقاله حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره های زمانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک </p> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52787"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره های زمانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک"> </a> </p> </td> <td style="padding:5px 5px 5px 0px;width:40%;"> <img src="http://prozhe.fileina.com/files/product-images/default3.jpg" alt="الگوریتم ژنتیک مساله مسیریابی وسیله نقلیه حل مساله مسیریابی خودرو حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره های زمانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک دانلود مقاله رشته هوش مصنوعی" title="حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره های زمانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک" style="max-height:250px;max-width:250px;"> </td> </tr> </tbody></table> </center> </div> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#f5764f;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="4"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> دسته بندی </td> <td style="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> <a href="http://prozhe.fileina.com/cat-159-hosh-masnoi.aspx">هوش مصنوعی</a> </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> فرمت فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> doc </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> حجم فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 993 کیلو بایت </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> تعداد صفحات فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 38 </td> </tr> </tbody></table> <div style="padding:5px 15px 7px 15px;line-height:18px;"> <h3 style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="color:#006400;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">دانلود مقاله رشته </span></span><span style="color:#4b0082;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">هوش مصنوعی</span></span></span></h3> <h1 style="text-align: center;"> <span style="font-size:12px;"><span style="color:#006400;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره های زمانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک</span></span></span></h1> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(75, 0, 130);"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">چکیده:</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">مشکل مسیریابی خودرو با پنجره های زمانی (NRPTW) یک مسئله ترکیبی شناخته شد. و پیچیده است که در طی سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این مسئله با استفاده از متون مختلف زیادی که شامل شیوه های مطلق و کامل و آزمایشی است مشخص می شود. معیار مشکلات (NRPTW) از الگوریتم های سولمون (Solomon) برای مسائل مسیریابی و برنامه ریزی با محدودیت های پنجره زمانی می باشد. تحقیق های سازمانی به صورت معمول برای ارزیابی و مقایسه الگوریتم ها انتخاب شده اند.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">نتایج حاصل از روشهای مطلق به صورت قابل توجهی توسعه یافته اند که این به علت کاربردهای متوازن و روشهای مدرن شاخه شاخه شده می باشد. به هر حال هنوز 24 مورد از 56 مورد مثال های ترتیبی از مجموعه تست اصل سولمون بدون حل باقی مانده است. به علاوه در بسیاری از روش هایی آزمایشی توسعه یافته راه حل خوبی در مقادیر منطقی زمان می باشند.</span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">متأسفانه کلاس های تحقیقاتی که بر پایه روش های دقیقی بوده است، بر روی فاصله طی شده کلی انجام گردیده است و این تمرکز تقریباً بر روی تمام تلاش های انجام شده بر روی تعدادی از متحرکها انجام شده است. در نتیجه مقایسه &nbsp;و بدست آوردن مزیت های نقاط قوت برای رسیدن به هدف مشکل تر خواهد بود.</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">این مقاله یک شیوه کامل آزمایشی برای NRPTW را با استفاده با مسیر طی شده بعنوان موضوع اصلی در طول الگوریتم ژنتیک کارا و فرمول سازی تقسیم بندی شده را ارائه می دهد. آزمون ها بر اساس تعداد و موضوع نوع اطلاعات تولید شده اند، که اجازه مقایسه مستقیم پیامدهای آن با روش های آزمایشی دقیق گذشته را می دهد. به علاوه، نتایج محاسبه ای نشان می دهد که شیوه پیشنهادی، آزمایشی عملکردها و اجرائیات تمام روشهای شناخته شده قبلی را در دوره هایی با حداقل فاصله طی شده از بین می برد.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">کلمات کلیدی:</span></strong></span></div> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">مسیریابی خودرو</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">الگوریتم ژنتیک</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">پنجره های زمانی (NRPTW)</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">مسئله ترکیبی</span></span></span></h2> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">الگوریتم های سولمون (Solomon)</span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(75, 0, 130);"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">مقدمه&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">مشکل مسیریابی خودرو با پنجره های زمانی(NRPTW ) در جامعه تحقیق سازمانی به صورت گسترده مطالعه شده است. اول، به دلیل اینکه (NRPTW ) یکی از مشکل ترین مسائل در بهینه سازی ترکیبی می باشد و در نتیجه چالش بزرگی را ایجاد می کند، دوم، در مقوله عملی تر مشکل به صورت مستقیم در یک فرصت واقعی برای کاهش هزینه ها در محدوده مهم لژستیکی شرکت می کند. مدیریت حمل و نقل و مخصوصاً مسیریابی خودرو تأثیر اقتصادی قابل توجهی در تمام سیستمهای لژستیکی دارد. در (NRPTW )، در(NRPTW )، ناوگان (انبار) وسایل نقلیه مشخص K ، اجناس را برای مشتریان N تأمین می کنند که تمام خودروها دارای ظرفیت یکسان Q می باشند.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">برای هر مشتری i ، ( N ، ...، 1=i ، تقاضای کالاها &nbsp; و زمان خدمات &nbsp; و پنجره زمانی &nbsp; برای رفع تقاضاهای i ، شناخته شده اند، ترکیبات &nbsp; بیانگر زمان خدمات بارگیری و یا تخلیه برای مشتری i ، و &nbsp; توصیف کننده زودترین زمانی است که امکان شروع خدمات وجود داشته باشد. اگر هر کدام از خودروها قبل از زمان &nbsp; به مشتری &nbsp; &nbsp; برسند باید مدتی را منتظر بمانند و خودرو باید خدمات مشتری را قبل از &nbsp; شروع کند. این نوع محدودیت های پنجره زمانی بعنوان پنجره های زمانی سخت شناخته شده اند.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">تمام مسیرهای خودرو در انبار مرکزی شروع و خاتمه می یابد. هر مشتری باید یک بار ملاقات شود. حداقل فاصله بین مکان های انبار مرکزی و تمام مشتری ها &nbsp; و زمان طی شده بین تمام مکان ها &nbsp; داده شده است. موضوع یافتن راه حلی ساده برای تعیین حداقل مسافت طی شده کلی و یا حداقل تعداد خودروها می باشد. که در این مقاله تنها موضوع اول در نظر گرفته شده است. پیشرفت های زیادی در مسأله معیار سولمون و نمونه های آن توسط روچارت &nbsp;با استفاده از روش فوق آزمایشی تحقیقی به صورت فهرست وار ایجاد شده است. در انتشارات (1995) روچات 47 راه حل آزمایشی را از 56 نمونه اصلی سولمون توسعه داده است.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ویژگی مهم دیگر، متون بهینه سازی قبلی است که توسط روچارت به کار گرفته شده است. این فن شامل حفظ تمام راه حل های جزئی مشخص شده در طول الگوریتم تحقیقی فهرست وار &nbsp;برای کاربردهای بعد می باشد. مسیرهای هر روش میانی در مجموعهT قرار گرفته است. پس بعد از پایان معیار سنجی فهرستی، تحقیقی بدست آمده، ممکن است بهترین راه حلی باشد که با استفاده از حل مسأله تقسیم بندی شده از مسیرهای &nbsp;با استفاده از نرم افزار &nbsp; کشف شود.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(75, 0, 130);"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">فهرست مطالب</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">خلاصه:<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>1</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">مقدمه<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>2</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2- تنظیم مدل تقسیم بندی &nbsp;&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>7</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3) ژنتیک و تنظیم الگوریتم جزء بندی شده دو مرحله ای<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>9</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">103 جستجو برای راه حل های کوچک محلی<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>11</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3-1-1 الگوریتم ژنتیک<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>12</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3-1-1-1: مجموعه اولیه<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>14</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3-1-1-2: انتخاب<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>15</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3-1-1-3: تناسبات:<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>15</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3-1-1-4: مجموع (تقاطع)<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>16</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3-1-1-6 تغییر و دگرگونی<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>18</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3-2: الگوریتم کامل<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>25</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4- نتایج محاسبه شده<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>29</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1-4: تنظیم و ارائه کلی پارامترهای GA<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>30</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4-2 پیامدها و نتایج برای حداقل فاصله کلی<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>33</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">منبع &nbsp;</span></span></div> <div> &nbsp;</div> </div> <center> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52787"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره های زمانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک"> </a> </p> </center> </div> </div> </div> text/html 2016-11-18T15:32:13+01:00 payanname69.mihanblog.com میلاد ارزیابی مشخصه های زیرکن و راهکارهای ساخت کامپوزیتهای تقویت شده با سرامیک http://payanname69.mihanblog.com/post/930 <div id="content"> <div style="direction:rtl;"> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#53ace6;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <center> <table border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 0 5px 5px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;width:50%;" valign="top"> <strong> <a href="http://prozhe.fileina.com/product-52788-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%DA%A9.aspx"> ارزیابی مشخصه های زیرکن و راهکارهای ساخت کامپوزیتهای تقویت شده با سرامیک </a> </strong> <p style="font-weight:normal;font-size:12px;"> هدف از این پایان نامه ارزیابی مشخصه های زیرکن و راهکارهای ساخت کامپوزیتهای تقویت شده با سرامیک می باشد </p> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52788"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود ارزیابی مشخصه های زیرکن و راهکارهای ساخت کامپوزیتهای تقویت شده با سرامیک"> </a> </p> </td> <td style="padding:5px 5px 5px 0px;width:40%;"> <img src="http://prozhe.fileina.com/files/product-images/default1.jpg" alt="مشخصات و خواص زیرکن انواع کامپوزیتها روشهای ساخت کامپوزیتها کامپوزیتهای AlZercon کامپوزیتهای تقویت شده با سرامیک ارزیابی مشخصه های زیرکن و راهکارهای ساخت کامپوزیتهای تقویت شده با سرامیک دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی مواد" title="ارزیابی مشخصه های زیرکن و راهکارهای ساخت کامپوزیتهای تقویت شده با سرامیک" style="max-height:250px;max-width:250px;"> </td> </tr> </tbody></table> </center> </div> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#f5764f;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="4"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> دسته بندی </td> <td style="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> <a href="http://prozhe.fileina.com/cat-173-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF.aspx">مهندسی مواد</a> </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> فرمت فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> doc </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> حجم فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 2929 کیلو بایت </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> تعداد صفحات فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 51 </td> </tr> </tbody></table> <div style="padding:5px 15px 7px 15px;line-height:18px;"> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color: rgb(0, 100, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">دانلود سمینار کارشناسی ارشد&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">مهندسی مواد</span></span></span><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp;گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی</span></span></span></h2> <h1 style="text-align: center;"> <span style="color:#006400;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">ارزیابی مشخصه های زیرکن و راهکارهای ساخت کامپوزیتهای تقویت شده با سرامیک</span></span></span></h1> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(75, 0, 130);"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">چکیده&nbsp;</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">کامپوزیت های زمینه &nbsp;آلومینیوم از جمله پرکاربردترین کامپوزیت های زمینه فلزی بوده و زیرکن نیز به عنوان تقویت‌کننده ذره ای دارای خواص مطلوبی برای ساخت کامپوزیت Al/Zercon می باشد. با توجه به نسبت استحکام به وزن مناسب, مقاومت به سایش ومقاومت به خوردگی بالای کامپوزیت ها آلومینیوم – سرامیک, این کامپوزیت‌ها کاربرد وسیعی در صنایع نظامی و هوافضا پیدا کرده‌اند.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">در این تحقیق تلاش شده است ضمن بررس دقیق خواص زیرکن ، به معرفی انواع کامپوزیتها و بررسی روشهای ساخت کامپوزیتهای آلومینیومی تقویت شده با سرامیک پرداخته شود.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">در&nbsp;<strong>فصل اول</strong>&nbsp;این بررسی مشخصات و خواص کامل زیرکن مورد بررسی قرار می گیرد و در&nbsp;<strong>فصل دوم</strong>&nbsp;به معرفی کامل انواع کامپوزیتها و در ادامه در&nbsp;<strong>فصل سوم</strong>&nbsp;روشهای ساخت کامپوزیتها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در&nbsp;<strong>فصل چهارم</strong>&nbsp;به بررسی دقیقتر کامپوزیتهای Al/Zercon پرداخته خواهد شد.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">کلمات کلیدی:</span></strong></span></div> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">کامپوزیت</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">زیرکن</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">کامپوزیتهای تقویت شده با سرامیک</span></span></span></h2> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(75, 0, 130);"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">مقدمه</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">كامپوزیتهای زمینه فلزی &nbsp;را می‌توان به عنوان دسته‌ای از مواد پیشرفته در نظر گرفت كه دارای وزن كم، استحكام بالا، مدول الاستیسیته زیاد، ضریب انبساط حرارتی كم و مقاومت سایشی خوب می‌باشند. معمولا تركیبی از این خواص به تنهایی در یك ماده ساده یافت نمی‌شود‌.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; در این بین سرامیک زیرکن(Zircon) به عنوان تقویت کننده یا فاز ثانویه در ساخت کامپوزیتها مطرح می باشد که در این بررسی به تفصیل در مورد خواص آن بحث خواهد شد.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">هدف از ساخت مواد كامپوزیتی زمینه فلزی، تركیب خواص مطلوب فلزات و سرامیكها بوده است. افزودن ذرات دیرگداز مستحكم از قبیل زیرکن با مدول الاستیسیته بالا به زمینه فلزی منعطف، ماده‌ای را نتیجه می‌دهد كه خواصی بینابین ذرات سرامیكی و آلیاژ زمینه را داشته باشد. فلزات، تركیب خوبی از خواصی چون استحكام، انعطاف‌پذیری و مقاومت در دمای بالا دارند ولی در برخی مواقع صلابت كمی داشته در حالی كه سرامیكهایی نظیر زیرکن ترد و مستحكم می‌باشند.&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(75, 0, 130);"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">فهرست مطالب</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">مقدمه&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>1</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">چکیده&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>2</span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">فصل اول : خواص زیرکن</span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1-1- کانی زیرکن&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>4</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1-2- بررسی کریستالی زیرکن<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>5</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1-2-1- کریستال پیچیده زیرکن<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>6</span></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">1-3- خواص زیرکن<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>8</span></span></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1-3-1- خواص کلی زیرکن<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>8</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1-3-2- خواص فیزیکی و شیمیایی<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>8</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1-3-3- خواص الکتریکی زیرکن&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>8</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1-4- سرامیکهای هم خانواده با زیرکن<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>9</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1-4-1- زیرکن پودری<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>10</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1-4-2- سرامیک زیرکنیا<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>11</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">فصل دوم : کامپوزیتها و انواع آن&nbsp;</span></span></span></h3> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">2-1- کامپوزیتها و انواع آن&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>14<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></span></span></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2-2- کامپوزیتهای زمینه پلیمری PMCs<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>15</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2-3- کامپوزیتهای زمینه سرامیکی CMCs<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>15</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2-4- کامپوزیتهای کربن-کربنCCCs<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>16</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2-5- کامپوزیتهای با زمینه بین فلزیIMCs<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>16</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2-6- کامپوزیتهای زمینه فلزی &nbsp;MMCs<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>17</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2-7- انواع تقویت کننده ها و فواصل آنها<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>17</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">فصل سوم : روشهای تولید کامپوزیت های زمینه فلزی&nbsp;</span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3-1- ساخت کامپوزیت های زمینه فلزی&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>21</span></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">3-2- روش گردابی<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>22</span></span></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3-3- روش کمپوکستیگ<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>24</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3-4- روش ریخته گری کوبشی<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>25</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3-5- روش ریخته گری فشار بالا<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>25</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3-6- روش رخنه دهی&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>25</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3-7- روش درجا&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>26</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3-8- روش شکل دهی توسط اسپری<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>26</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3-9- روش متالورژی پودر<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>27</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3-9-1- معایب و &nbsp;مزایای روش متالورژی پودر برای تولید کامپوزیت&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>33</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">فصل چهارم: کامپوزیتهای Al-Zircon</span></span></span></h3> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">4-1- کامپوزیتهای زمینه آلومینیومی تقویت شده با زیرکن&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>36</span></span></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4-2- توزیع ذرات زیرکن در نمونه ها&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>37</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4-3- خواص مکانیکی کامپوزیت Al-Zircon<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>37</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4-3-1- تاثیر کسر حجمی روی خواص کامپوزیت Al-Zircon<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>38</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4-3-2- تاثیر فرایند تولید و اندازه ذره فاز تقویت کننده روی خواص Al-Zircon&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>39</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4-3-3- تاثیر مواد افزودنی بر روی سختی کامپوزیت Al-Zircon<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>40</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> </div> <center> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52788"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود ارزیابی مشخصه های زیرکن و راهکارهای ساخت کامپوزیتهای تقویت شده با سرامیک"> </a> </p> </center> </div> </div> </div> text/html 2016-11-18T15:31:55+01:00 payanname69.mihanblog.com میلاد بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در اقتصاد خانواده و اجتماع در ایران http://payanname69.mihanblog.com/post/929 <div id="content"> <div style="direction:rtl;"> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#53ace6;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <center> <table border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 0 5px 5px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;width:50%;" valign="top"> <strong> <a href="http://prozhe.fileina.com/product-52789-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87.aspx"> بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در اقتصاد خانواده و اجتماع در ایران </a> </strong> <p style="font-weight:normal;font-size:12px;"> هدف از این پایان نامه بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در اقتصاد خانواده و اجتماع در ایران می باشد </p> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52789"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در اقتصاد خانواده و اجتماع در ایران"> </a> </p> </td> <td style="padding:5px 5px 5px 0px;width:40%;"> <img src="http://prozhe.fileina.com/files/product-images/default6.jpg" alt="پس انداز بیمه عمر اقتصاد خانواده اقتصاد اجتماع در ایران بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی دانلود پایان نامه رشته بیمه بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در اقتصاد خانواده و اجتماع در ایران" title="بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در اقتصاد خانواده و اجتماع در ایران" style="max-height:250px;max-width:250px;"> </td> </tr> </tbody></table> </center> </div> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#f5764f;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="4"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> دسته بندی </td> <td style="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> <a href="http://prozhe.fileina.com/cat-14-bime.aspx">بیمه</a> </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> فرمت فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> doc </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> حجم فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 477 کیلو بایت </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> تعداد صفحات فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 109 </td> </tr> </tbody></table> <div style="padding:5px 15px 7px 15px;line-height:18px;"> <h3 style="text-align: center;"> <span style="color:#006400;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">دانلود پایان نامه </span></span></span><span style="color:#4b0082;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">رشته بیمه</span></span></span></h3> <h1 style="text-align: center;"> <span style="color:#006400;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در اقتصاد خانواده و اجتماع در ایران</span></span></span></h1> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">پیشگفتار:</span></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">&nbsp;یكی از عوامل كلیدی و تعیین كننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می‌باشد. این مفهوم به دو شكل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می‌شود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراكنده در سطح جامعه برای خرید اموالی نظیر: زمین، مسكن، جواهرات و... صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه‌ها در مسیرهایی نظیر: خرید اوراق مشاركت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز قرار می‌گیرند. در پس اندازهای مالی سرمایه های مورد نظر عملاً فاقد قابلیت تحریك بازار سرمایه وتأمین نیازهای مالی برنامه های توسعه می باشند. اما به كمك پس اندازهای غیر مالی ظرفیت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مختلف فراهم می‌شود.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">مطالعات نشان می‌دهد نسبت پس اندازه به تولید ناخالص ملی در 14 كشور از 20 كشوری كه از لحاظ توسعه اقتصادی بالاترین رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما این نسبت در 14 كشور از 20 كشوری كه كمترین رشد اقتصادی را داشته‌اند كمتر از 15 درصد بوده است. این مسئله نشان می دهد كه رابطه میان پس اندازه و تولید ناخالص رابطه ای مستقیم و تعیین كننده می باشد. از آنجا كه بیمه های عمر وپس اندازه نیز یكی از محورهای مهم پس اندازهای غیر مالی را تشكیل &nbsp;می‌دهند میزان توسعه این بیمه نقش قابل ملاحظه‌ای را در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به خود اختصاص می‌دهند. علاوه بر این بیمه عمر و پس انداز از كاركردهای كلان اقتصادی دیگری نظیر: مقابله با كاهش ارزش پول وحفظ قابلیت ایفای تعهدات بیمه‌گر نیز برخوردار است.هم چنین در سطح خرد نیز این بیمه امكان ایجاد سرمایه برای اعضای جامعه و خانوادة آنها را فراهم كرده و موجب تحكیم اقتصاد خانواده می شود.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">کلمات کلیدی:</span></span></strong></span></div> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">پس انداز</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">بیمه عمر</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">اقتصاد خانواده</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">اقتصاد اجتماع در ایران&nbsp;</span></span></span></h2> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">فهرست مطالب</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">پیشگفتار:</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">مقدمه :<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">بیان مسئله:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">اهمیت تحقیق :<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">الزامات توسعه بیمه در ایران:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">اهداف تحقیق :<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">با توجه به مسائل مطرح شده می توان اهداف اصلی و اساس تحقیق را به شرح زیر بر شمرد:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">فرضیات تحقیق:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">روشهای مطالعه و جمع آوری اطلاعات:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-نمونه گیری<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-پرسشنامه:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">روش تجزیه و تحلیل اطلاعات<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">روش تحقیق:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">قلمرو تحقیق:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">قلمرو مكانی پژوهش:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">متغیرهای عملیاتی:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">محدودیت های تحقیق:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تعاریف عملیاتی</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">توضیح:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تعریف بیمه:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1- مقدمه<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>1</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2- مطالعات انجام شده<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3- صنعت بیمه یک سرمایه‌گذار نهادی در بازار سرمایه‌<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>1</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">&nbsp;جدول(1): سرمایه‌، اندوخته و ذخایر شركت‌های بیمه در سال 1388<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">4- بیمه‌‌ی اعتبار اوراق بهادار مهمترین محصول بیمه‌ای برای بازار سرمایه<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">5- اوراق بهادار بیمه‌ای: نوآوری مشترك بازار سرمایه و صنعت بیمه<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>30</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار(1): میزان انتشار اوراق بلایای طبیعی(منتهی به ماه ژوئن)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>33</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار(1): میزان انتشار اوراق بلایای طبیعی(منتهی به ماه ژوئن)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>35</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">6-جمع بندی و نیتجه‌گیری<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">منابع و ماخذ<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> </div> <center> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52789"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در اقتصاد خانواده و اجتماع در ایران"> </a> </p> </center> </div> </div> </div> text/html 2016-11-18T15:31:35+01:00 payanname69.mihanblog.com میلاد مقایسه موتورهای کاوش و ابر موتورهای کاوش و تعیین میزان همپوشانی میان آنها در بازیابی اطلاعات کشاورزی http://payanname69.mihanblog.com/post/928 <div id="content"> <div style="direction:rtl;"> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#53ace6;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <center> <table border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 0 5px 5px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;width:50%;" valign="top"> <strong> <a href="http://prozhe.fileina.com/product-52790-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4.aspx"> مقایسه موتورهای کاوش و ابر موتورهای کاوش و تعیین میزان همپوشانی میان آنها در بازیابی اطلاعات کشاورزی </a> </strong> <p style="font-weight:normal;font-size:12px;"> دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر مقایسه موتورهای کاوش و ابر موتورهای کاوش و تعیین میزان همپوشانی میان آنها در بازیابی اطلاعات کشاورزی </p> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52790"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود مقایسه موتورهای کاوش و ابر موتورهای کاوش و تعیین میزان همپوشانی میان آنها در بازیابی اطلاعات کشاورزی"> </a> </p> </td> <td style="padding:5px 5px 5px 0px;width:40%;"> <img src="http://prozhe.fileina.com/files/product-images/default1.jpg" alt="موتورهای کاوش ابر موتورهای کاوش بازیابی اطلاعات کشاورزی مقایسه موتورهای کاوش و ابر موتورهای کاوش مقایسه موتورهای کاوش و ابر موتورهای کاوش و تعیین میزان همپوشانی میان آنها در بازیابی اطلاعات کشاورزی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار" title="مقایسه موتورهای کاوش و ابر موتورهای کاوش و تعیین میزان همپوشانی میان آنها در بازیابی اطلاعات کشاورزی" style="max-height:250px;max-width:250px;"> </td> </tr> </tbody></table> </center> </div> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#f5764f;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="4"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> دسته بندی </td> <td style="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> <a href="http://prozhe.fileina.com/cat-165-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1.aspx">مهندسی نرم افزار</a> </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> فرمت فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> doc </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> حجم فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 169 کیلو بایت </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> تعداد صفحات فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 120 </td> </tr> </tbody></table> <div style="padding:5px 15px 7px 15px;line-height:18px;"> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#006400;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد&nbsp;</span></span></span><span style="color:#4b0082;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">مهندسی نرم افزار</span></span></span></h2> <h1 style="text-align: center;"> <span style="color:#006400;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">مقایسه موتورهای کاوش و ابر موتورهای کاوش و تعیین میزان همپوشانی میان آنها در بازیابی اطلاعات کشاورزی</span></span></span></h1> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">مقدمه</span></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">ظهور وب را می توان منشا یکی از مهمترین تحولات عصر حاضر در عرصه ارتباطات دانست. با ظهور اینترنت و به ویژه شبکه جهانی وب، انقلابی گسترده در ارائه خدمات اطلاع رسانی به کاربران رخ داده است، به گونه ای که هم اکنون حجم وسیعی از اطلاعات از طریق شبکه جهانی وب قابل دسترس است.(13)برای سهولت جستجو و دسترسی به اطلاعات در اینترنت،امکاناتی تحت عنوان "ابزارهای کاوش اینترنت"توسعه یافتند که به عنوان پایگاه اطلاعاتی اطلاعات سایتها یا صفحات وب از ساختار و محتوای نوینی نسبت به پایگاه های اطلاعاتی سنتی برخوردار هستند.(10)ابزارهای کاوش را می توان به چهار نوع مختلف تقسیم بندی کرد که عبارتند از موتورهای کاوش،راهنماهای موضوعی،ابر موتورهای کاوش،و نرم افزارهای کاوش.(11)</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">همگام با افزایش منابع اطلاعاتی در وب،تعداد موتورهای جستجو نیز به عنوان ابزاری برای سازماندهی و بازیابی اطلاعات در اینترنت افزایش پیدا کرده است.(7)</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">به منظور کاهش زمان و انرژی به کار رفته در مراحل جستجواز طریق موتورهای مختلف کاوش،ابزارهایی طراحی شده اند که جستجو را همزمان در چند موتور کاوش انجام می دهند این ابزارها،ابرموتورکاوش نامیده می شوند(5)طرفداران ابرموتور کاوش معتقدند که با استفاد از موتورهای کاوش چند گانه توان یافتن اطلاعات بیش تر می شود.(14)حال این سوال مطرح می شود که کاربران به ویژه محققان و پژوهشگران از چه موتورها و ابر موتورهای کاوشی به منظور رسیدن به اطلاعات مناسب در اسرع وقت،بهره جویند؟(24)</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">از اواسط دهه 1990، پژوهش درباره جستجوی وبی به حوزه مهمی از اطلاعات مبدل گشته است و بنابراین مطالعه درباره نحوه جستجو و بازیابی در موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش نیز، حوزه مهمی از تحقیقات وبی به شمار می آید، یکی از روشهای &nbsp;تعیین کارایی ابزارهای کاوش، سنجش نسبت جامعیت و مانعیت است (23). اكثر مطالعات اختصاص یافته به ارزیابی عملكرد موتورهای كاوش متفاوت معیارهای ذیل را مورد توجه قرار می دهند: مانعیت، سطح پوشش وب، و همپوشانی در بین اسناد بازیابی شده(34). به کمک معیار جامعیت و مانعیت میتوان به توانمندی یک ابزار کاوش در بازیابی اطلاعات مرتبط پی برد. به همین جهت ، به دلیل اهمیت ارزیابی ابزارهای کاوش، در این پژوهش ،با بررسی اطلاعات بازیابی شده در حوزه کشاورزی در موتورهای کاوش جامعیت، مانعیت و همپوشانی محاسبه خواهد شد و به کمک نتایج حاصل از این تحقیق، مشخص خواهد شد که کدام یک از &nbsp;موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش بهترین عملکرد را در زمینه جستجوی منابع تخصصی کشاورزی دارند.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">کلمات کلیدی:</span></span></strong></span></div> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">موتورهای کاوش</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">ابر موتورهای کاوش</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">بازیابی اطلاعات کشاورزی</span></span></span></h2> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">فهرست مطالب</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">چکیده<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>1</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">فصل اول:معرفی پژوهش<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>3</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">مقدمه<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>4</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">بیان مسئله<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>5</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">اهداف پژوهش<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>6</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">اهداف جانبی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>7</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">سوالات پژوهش<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>7</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تعاریف مفهومی و عملیاتی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>8</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">موتور کاوش:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>8</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">ابر موتور کاوش:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>8</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">بازیابی اطلاعات:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>9</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">مانعیت :<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>9</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">جامعیت:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>9</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">همپوشانی:</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">10</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">فصل دوم:مبانی نظری پژوهش<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>11</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">پیشینه پژوهش در ایران<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>12</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">لفظی قاضی(1387)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>12</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">پژوهش در خارج<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>18</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">فصل سوم:روش پژوهش و گردآوری اطلاعات<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>27</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">روش پژوهش،جامعه پژوهش و روش گرداوری اطلاعات<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>27</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">روش تجزیه تحلیل اطلاعات<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>30</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته ها<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>32</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>32</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">پرسش اساسی دوم: کدامیک از ابرموتور های کاوش، بیشترین منابع را در زمینه موضوعی کشاورزی بازیابی می کنند ؟<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>36</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">پرسش اساسی سوم: کدامیک از موتور های کاوش بیشترین منابع مرتبط را در زمینه موضوعی کشاورزی بازیابی می کنند؟<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>38</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">پرسش اساسی چهارم: کدامیک از ابر موتور های کاوش بیشترین منابع مرتبط را زمینه موضوعی کشاورزی بازیابی می کنند؟<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>62</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">همپوشانی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>85</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">پرسش اساسی ششم: کدامیک از ابرموتورهای کاوش بیشترین همپوشانی را در بازیابی اطلاعات کشاورزی با سایر ابر موتورها دارد؟<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>94</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>111</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نتیجه<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>112</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">منابع فارسی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>115</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">منابع لاتین<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>117</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> </div> <center> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52790"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود مقایسه موتورهای کاوش و ابر موتورهای کاوش و تعیین میزان همپوشانی میان آنها در بازیابی اطلاعات کشاورزی"> </a> </p> </center> </div> </div> </div> text/html 2016-11-18T15:31:15+01:00 payanname69.mihanblog.com میلاد تعیین میزان غلظت رادیونوكلیدها در دو نوع سبزی خوردنی و مقایسه آن با مقادیر استاندارد http://payanname69.mihanblog.com/post/927 <div id="content"> <div style="direction:rtl;"> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#53ace6;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <center> <table border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 0 5px 5px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;width:50%;" valign="top"> <strong> <a href="http://prozhe.fileina.com/product-52791-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%84%D8%B8%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%8A-%D8%AE%D9%88%D8%B1.aspx"> تعیین میزان غلظت رادیونوكلیدها در دو نوع سبزی خوردنی و مقایسه آن با مقادیر استاندارد </a> </strong> <p style="font-weight:normal;font-size:12px;"> هدف از این پایان نامه تعیین میزان غلظت رادیونوكلیدها در دو نوع سبزی خوردنی و مقایسه آن با مقادیر استاندارد می باشد </p> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52791"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود تعیین میزان غلظت رادیونوكلیدها در دو نوع سبزی خوردنی و مقایسه آن با مقادیر استاندارد"> </a> </p> </td> <td style="padding:5px 5px 5px 0px;width:40%;"> <img src="http://prozhe.fileina.com/files/product-images/default1.jpg" alt="رادیونوكلید سیستم بیناب نمائی گاما اندازه گیری غلظت رادیونوكلیدها غلظت رادیونوكلیدها در محصولات سبزیجات خوردنی غلظت رادیونوكلید سبزی جعفری غلظت رادیونوكلید سبزی تره تعیین میزان غلظت رادیونوكلیدها در دو نوع سبزی خوردنی و مقایسه آن با مقادیر استاندارد" title="تعیین میزان غلظت رادیونوكلیدها در دو نوع سبزی خوردنی و مقایسه آن با مقادیر استاندارد" style="max-height:250px;max-width:250px;"> </td> </tr> </tbody></table> </center> </div> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#f5764f;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="4"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> دسته بندی </td> <td style="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> <a href="http://prozhe.fileina.com/cat-170-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A.aspx">علوم کشاورزی و منابع طبیعی</a> </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> فرمت فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> doc </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> حجم فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 7291 کیلو بایت </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> تعداد صفحات فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 88 </td> </tr> </tbody></table> <div style="padding:5px 15px 7px 15px;line-height:18px;"> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color: rgb(0, 100, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد</span></span></span><span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">&nbsp;رشته کشاورزی</span></span></span></h2> <h1 style="text-align: center;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#006400;">تعیین میزان غلظت رادیونوكلیدها در دو نوع سبزی خوردنی و مقایسه آن با مقادیر استاندارد&nbsp;</span></span></span></h1> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(75, 0, 130);"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">چکیده</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">منابع تشعشع یونیزان همیشه در محیط اطراف ما وجود دارند و می توانند از طریق زنجیره غذایی وارد بدن انسان شوند. چرخة خاك- گیاه- انسان، یك مسیر اصلی برای انتقال رادیونوكلیدها می باشد[12]. پرتوگیری ناشی از مواد غذایی، حتی با درجه خیلی كم، سبب اثرات سوء بلند مدت بر روی سلامت انسان می گردد[18].&nbsp;</span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">در این پژوهش غلظت رادیونوكلید های 226Ra ، 228Ra ،40K و 137Cs &nbsp;در دو نمونه از محصولات سبزیجات خوردنی (جعفری و تره) کشت داده شده در استان تهران با استفاده از سیستم بیناب نمائی گاما &nbsp;HPGe تعیین شده است.</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">نتایج به دست آمده با مقادیر مرجع استاندارد و سایر اندازه گیریها ی پرتوزایی در دیگر كشورها مقایسه شده است.</span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">با توجه به مقادیر به دست آمده ، غلظت متوسط رادیونوكلید &nbsp;226Ra، در نمونه های این پژوهش 2.63 برابر میزان مرجع، و غلظت متوسط رادیونوكلید 228Ra ، 6.78 برابر میزان مرجع است.غلظت متوسط رادیونوكلید &nbsp;40K در نمونه های این تحقیق، &nbsp;تقریبا برابر غلظت متوسط رادیونوكلید &nbsp;40K در نمونه های كشورهای مصر و كره است. غلظت متوسط رادیونوكلید &nbsp;137Cs در نمونه های این تحقیق، 66.3 برابر كوچكتر از میانگین غلظت متوسط رادیونوكلید &nbsp;137Csدر نمونه های كشور مصر &nbsp;است.&nbsp;</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">در میان غلظت رادیونوكلیدها در نمونه های این تحقیق، رادیونوكلید 40K بیشترین غلظت را دارا است.</span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">غلظت رادیونوكلیدها در نمونه های جعفری نسبت به نمونه های تره بالاتر است.</span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">کلمات کلیدی:</span></strong></span></div> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">منابع تشعشع یونیزان</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">سیستم بیناب نمائی گاما</span></span></span></h2> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">مواد رادیو اكتیو و آشكارسازها</span></span></h4> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">اندازه گیری غلظت رادیونوكلیدها</span></span></span></h2> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(75, 0, 130);"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">مقدمه</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">آگاهی از توزیع رادیونوکلیدها و میزان تشعشع آن ها در محیط، برای ارزیابی اثرات پرتوگیری تابشی ناشی از منابع زمینی و خارج زمینی موثر است [43]. اطلاعات رادیواکتیویته محیطی می تواند منبعی باشد که با توجه به آن تصمیمات اقتصادی، حقوقی یا محیطی گرفته می شود. این اطلاعات همچنین در تجارت بین المللی، حفاظت محیطی، اقدامات قانونی و حفاظت از سلامت انسان ضروری هستند[91]. پایش محیط به منظور به دست آوردن اطلاعاتی راجع به میزان رادیونوکلیدها در محیط و حفاظت رادیولوژیکی و ارزیابی اثرات رادیولوژیکی روی گیاهان و جانوران هر منطقه ضروری است [53].</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;چنین تحقیقاتی موجب می شود که آلودگی های محلی و جهانی با رادیونوکلیدها مشخص شود. از جمله یک چشم انداز از تراکم رادیونوکلیدها در گروه های مختلف گیاهی به دست آید [38].برنامه های کنترل محیطی در بسیاری از کشورها، به منظور اطمینان از پایین بودن پرتوگیری از منابع رادیواکتیو طبیعی و مصنوعی، انجام می پذیرد و به صورت قانون ملی این کشورها تدوین شده است[98]. نمونه برداری و آنالیز رژیم های غذایی، یك روش مستقیم در تعیین جذب رادیونوكلیدها از غذا توسط انسان می باشد[18].&nbsp;</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp; با توجه به مطالب ذکر شده و لزوم سنجش میزان رادیواکتیویته محیطی، ما بر آن شدیم که میزان غلظت رادیونوكلیدها را در دو نوع از محصولات سبزیجات خوردنی کشت داده شده در استان تهران اندازه گیری نموده و از نظر ایمنی مورد بررسی قرار دهیم.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">هدف اصلی ما در این تحقیق تعیین میزان غلظت رادیونوكلیدها در این دو نوع سبزی خوردنی بود. برای رسیدن به این هدف بیناب مواد رادیواكتیو در این نمونه ها باید تعیین می شد. در نهایت هدف ما مقایسه مقادیر به دست آمده با مقادیر استاندارد اعلام شده بود.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(75, 0, 130);"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">فهرست عناوین</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">چكیده. &nbsp; &nbsp; 1</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">مقدمه<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>2</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">1-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>فصل اول: مقدمه<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>4</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">1-1-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>بیان مساله<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>4</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">1-2-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>پیشینه تحقیق<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>8</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">1-3-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>مواد رادیو اكتیو و آشكارسازها<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>11</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">1-3-1-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>عناصر رادیواکتیو<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>11</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">1-3-2-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>رادیواکتیویته طبیعی<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>11</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">1-3-3-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>رادیواکتیویته مصنوعی<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>17</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">1-3-4-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>فعالیت<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>17</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">1-3-5-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>تعادل رادیواکتیو<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>18</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">1-3-6-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>بررسی اثرات پرتو های گاما بر روی مواد<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>20</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">1-3-7-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>اثرات زیست شناختی پرتوهای یونیزان<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>21</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">1-3-8-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>اثرات تابش بر بدن<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>23</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">1-3-9-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>آشکار سازی پرتوها<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>23</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">1-3-10-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>آشکارسازهای نیمه رسانا<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>25</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">1-3-11-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>نیمه رساناهای ذاتی و غیرذاتی<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>25</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">1-3-12-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>پیوند &nbsp;p-n<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>26</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">1-3-13-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>پیوند &nbsp;p-n به عنوان یک آشکارساز<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>27</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">1-3-14-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>آشکار سازهای ژرمانیوم فوق خالص به عنوان طیف سنج های پرتوهای گاما.....................................<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>27</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">1-3-15-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>بازدهی آشکار سازهای ژرمانیوم فوق خالص (HPGe)<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>28</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">1-3-16-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>ماژول های الکترونیکی مورد استفاده در یك سیستم آشکارسازی ژرمانیومی فوق خالص........................<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>30</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">فصل2-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>مواد و روش ها<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>34</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">2-1-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>روش های استاندارد نمونه برداری<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>34</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">2-2-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>فنون عمومی نمونه برداری<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>34</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">2-2-1<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>جستجو<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>34</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">2-2-2-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>انتخاب مکان و طرح‌های نمونه برداری<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>35</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">2-2-3-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>نمونه برداری کامل<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>35</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">2-2-4-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>نمونه برداری تجربی<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>35</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">2-2-5-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>نمونه برداری تصادفی ساده<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>36</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">2-2-6-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>نمونه برداری سامان یافته<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>36</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">2-2-7-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>نمونه برداری طبقه‌بندی شده<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>38</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">2-3-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>انتخاب و حذف نقاط نمونه برداری<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>39</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">2-4-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>میزان نمونه برداری<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>39</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">2-5-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>نمونه‌های مرکب<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>39</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">2-6-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>انتخاب نوع نمونه و مكان نمونه برداری<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>40</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">2-7-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>استراتژی و شرح عملیات نمونه برداری :<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>41</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">2-8-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>مراحل آماده سازی نمونه<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>44</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">3-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>فصل سوم: یافته ها<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>48</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">3-1-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>مشخصات آشکارساز<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>48</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">3-2-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>کالیبراسیون انرژی آشکارساز مورد نظر<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>48</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">3-3-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>استخراج تابع بازدهی آشكارساز &nbsp;HPGeبرای نمونه های استاندارد گیاهی در پیكربندی مارینلی و در محدوده انرژی 60 تا 1500 كیلو الكترون ولت<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>50</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">3-3-1-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>آماده سازی پایه غیر اکتیو نمونه استاندارد گیاهی با استفاده از گیاه<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>50</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">3-3-2-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>آماده سازی پایه اکتیو نمونه استاندارد گیاهی با استفاده از Al2O3 اکتیو و تهیه استاندارد نهائی.........<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>51</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">3-4-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>طیف گیری از استانداردهای گیاهی ساخته شده با استفاده ازآشکارساز HPGe(38.5%).....................<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>51</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">3-5-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>آنالیز داده ها و استخراج منحنی بازدهی آشکارساز HPGe(38.5%) برای استانداردهای مارینلی گیاهی<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>53</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">3-6-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>تضمین کیفی نمونه های استاندارد ساخته شده با استفاده از نمونه های شاهد اکتیو در همان ساختار................<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>57</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">3-7-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>تعیین مینیمم فعالیت قابل آشکارسازی در سیستم آشكارسازی HPGe برای ساختار استاندارد گیاهی مارینلی<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>58</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">3-8-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>محاسبه فعالیت نمونه<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>60</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">3-9-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>طیف نگاری از نمونه های آماده شده، به منظور تعیین سطح خالص زیر قله های مورد نظر...........................<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>60</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">3-10-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>آنالیز طیف های جمع آوری شده<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>61</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">3-11-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>محاسبه فعالیت هسته های پرتوزای موجود در نمونه ها<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>61</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">3-12-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>غلظت متوسط رادیونوكلیدها<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>67</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 128);"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">4-<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>70</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">پیشنهادات<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>74</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">منابع<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>75</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">Abstract<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>81</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong><span style="color: rgb(75, 0, 130);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">فهرست شکلها</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">شکل (1-1) تولید پرتوهای گاما<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>11</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">شكل)1-2(: زنجیره واپاشی 232Th<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>13</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">شكل(1-3): زنجیره واپاشی 238U&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>14</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">شكل(1-4): زنجیره واپاشی 235U<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>15</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">شکل (1-5) اثر پرتوهای مختلف بر موجودات زنده<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>22</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">شکل(2ـ1 ): نمونه برداری تصادفی ( نقاط نمونه برداری)<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>36</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">شکل(2ـ2 ): نمونه برداری سامان یافته به صورت شبکه مربعی ( نقاط نمونه برداری)<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>37</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">شکل( 2ـ3): نمونه برداری سامان یافته به طور تصادفی ( نقاط نمونه برداری)<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>37</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">شکل (2ـ4): نمونه برداری سامان یافته به صورت شبکه دایره‌ای ( نقاط نمونه برداری)<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>38</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">شکل(2-5): مکان های نمونه برداری شده بر روی نقشه به صورت مثلث های تو پر نشان داده شده است.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>41</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">شكل(2-6): وسایل و تجهیزات نمونه برداری<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>43</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">شکل(2-7): مرحله آسیاب کردن و وزن کردن نمونه<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>45</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">شکل(2-8): &nbsp;ظرف مارینلی حاوی نمونه<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>45</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">شکل(2-9): ظرف مارینلی آب بندی شده<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>46</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">شکل(3-1): طیف حاصل از نمونه استاندارد گیاهی 152Eu در ظرف مارینلی که به مدت 10500 ثانیه جمع آوری شده است.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>52</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">شکل(3-2): طیف حاصل از نمونه استاندارد گیاهی 241Am+ 137Cs در ظرف مارینلی که به مدت 3600 ثانیه جمع آوری شده است.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>52</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">شکل(3-3): طیف حاصل از نمونه گیاه(نشاندار نشده) در ظرف مارینلی که به مدت 6418 ثانیه جمع آوری شده است.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>52</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">شکل(3-4):منحنی بازدهی آشکارساز HPGe(38%)برای ساختار استاندارد مارینلی گیاهی<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>55</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">شکل(3-5): بررسی کیفیت براز منحنی بازدهی<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>56</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">شكل ( 3-6 ) : نمایش احتمالات خطاهای نوع اول و دوم در حساسیت آشكارسازی سیستم های با پاسخ زمینه<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>58</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">شكل(3-7): طیف حاصل از یکی از نمونه ها به همراه مولد قله ها<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>60</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(75, 0, 130);"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">فهرست جداول</span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جدول (1-1): غلظت تعدادی از رادیو نوكلیدهای طبیعی موجود در سبزیجات برگی&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>9</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جدول )1-2(: غلظت &nbsp; &nbsp; 137Cs و 40K موجود در سبزیجات برگی توسط بعضی كشورها<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>10</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جدول (1-3) بعضی ازمشخصات سریهای واپاشی عناصر سنگین<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>12</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جدول (1-4): عناصر رادیواکتیو طبیعی دیگر<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>16</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جدول(2-1): مختصات جغرافیایی نقاط نمونه برداری شده<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>42</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جدول(2-2): نام علمی و نسبت وزنی(تر/خشك) نمونه ها<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>43</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جدول (3ـ1): مشخصات آشکارساز 5/38 درصد<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>48</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جدول(3-2): تنظیمات در تقویت کننده آشکارساز 5/38%<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>49</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جدول (3ـ3) نتیجه کالیبراسیون انرژی در آشکارساز &nbsp;5/38%<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>50</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جدول(3-4): داده های مربوط به نرم افزار OMNIGAM که در محاسبه بازدهی مورد استفاده قرار می گیرند.<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>53</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جدول(3-5): داده های مربوط به بازدهی آشکارساز(HPGe(38% برای ساختار استاندارد مارینلی گیاهی<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>54</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جدول(3-6): مقادیر پارامترهای تابع براز بازدهی و داده های حاصل شده<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>56</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جدول(3-7): بررسی فعالیت نمونه شاهد 133Ba با استفاده از تابع بازدهی استخراج شده<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>57</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جدول(3-8): &nbsp;MDA سیستم آشکارسازی HPGe برای ساختار استاندارد مارینلی گیاهی<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>59</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جدول(3-9): غلظت رادیونوكلیدهای استفاده شده در تعیین غلظت متوسط عناصر رادیواكتیو ,226Ra, 228Ra 137Cs و40K &nbsp;در نمونه های جعفری<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>62</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جدول(3-10): غلظت رادیونوكلیدهای استفاده شده در تعیین غلظت متوسط عناصر رادیواكتیو ,226Ra, 228Ra 137Cs و40K &nbsp;در نمونه های تره<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>63</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جدول(3-11):غلظت متوسط226Ra, &nbsp;228Ra , &nbsp;40K و 137Cs در نمونه های تره و جعفری<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>67</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">جدول(3-12): غلظت متوسط رادیونوكلیدهای مختلف اندازه گیری شده در نمونه های شهرستانهای مختلف<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>68</span></span></div> </div> <center> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52791"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود تعیین میزان غلظت رادیونوكلیدها در دو نوع سبزی خوردنی و مقایسه آن با مقادیر استاندارد"> </a> </p> </center> </div> </div> </div> text/html 2016-11-18T15:30:55+01:00 payanname69.mihanblog.com میلاد بررسی و تعیین مناسبترین تراکم بوته به منظور دستیابی به بالاترین عملکرد در سطوح مختلف تنش کم آبی برای گندم دوروم http://payanname69.mihanblog.com/post/926 <div id="content"> <div style="direction:rtl;"> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#53ace6;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <center> <table border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 0 5px 5px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;width:50%;" valign="top"> <strong> <a href="http://prozhe.fileina.com/product-52792-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85.aspx"> بررسی و تعیین مناسبترین تراکم بوته به منظور دستیابی به بالاترین عملکرد در سطوح مختلف تنش کم آبی برای گندم دوروم </a> </strong> <p style="font-weight:normal;font-size:12px;"> هدف از این پایان نامه بررسی و تعیین مناسبترین تراکم بوته به منظور دستیابی به بالاترین عملکرد در سطوح مختلف تنش کم آبی برای گندم دوروم می باشد </p> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52792"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود بررسی و تعیین مناسبترین تراکم بوته به منظور دستیابی به بالاترین عملکرد در سطوح مختلف تنش کم آبی برای گندم دوروم"> </a> </p> </td> <td style="padding:5px 5px 5px 0px;width:40%;"> <img src="http://prozhe.fileina.com/files/product-images/default1.jpg" alt="گندم دوروم شاخصهای رشد گندم دوروم دانلود پایان نامه گندم دوروم مناسبترین تراکم بوته گیاه گندم دوروم بالاترین عملکرد در سطوح مختلف تنش کم آبی برای گندم دوروم دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی" title="بررسی و تعیین مناسبترین تراکم بوته به منظور دستیابی به بالاترین عملکرد در سطوح مختلف تنش کم آبی برای گندم دوروم" style="max-height:250px;max-width:250px;"> </td> </tr> </tbody></table> </center> </div> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#f5764f;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="4"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> دسته بندی </td> <td style="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> <a href="http://prozhe.fileina.com/cat-170-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A.aspx">علوم کشاورزی و منابع طبیعی</a> </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> فرمت فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> doc </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> حجم فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 773 کیلو بایت </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> تعداد صفحات فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 205 </td> </tr> </tbody></table> <div style="padding:5px 15px 7px 15px;line-height:18px;"> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#006400;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد </span></span></span><span style="color:#4b0082;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">مهندسی کشاورزی</span></span></span></h2> <h1 style="text-align: center;"> <span style="color:#006400;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">بررسی و تعیین مناسبترین تراکم بوته به منظور دستیابی به بالاترین عملکرد در سطوح مختلف تنش کم آبی برای گندم دوروم</span></span></span></h1> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">چکیده&nbsp;</span></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; این تحقیق &nbsp;به منظور تعیین بهترین و مناسبترین تراکم بوته گیاه گندم دوروم در شرایط آبیاری معمولی و نیز سطوح تنش خشکی در طی فاز رشد زایشی، در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران واقع در شهرستان ورامین انجام شد. قالب آماری طرح به صورت اسپلیت پلات در پایه طرح بلوکهای تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. عامل اصلی طرح شامل رژیم آبیاری در سه سطح آبیاری نرمال (عرف منطقه)، قطع آبیاری در ابتدای مرحله پر شدن دانه (تنش خفیف) و قطع آبیاری در ابتدای مرحله گلدهی (تنش شدید) و عامل فرعی شامل تراکم کاشت در سه سطح 350 بوته در متر مربع، 450 بوته در متر مربع و 550 بوته در متر مربع بود. نتایج نشان داد که به جز ارتفاع بوته اثر تیمار تنش بر کلیه صفات مورد بررسی معنی دار بود. همچنین اثر تیمار تراکم بوته نیز برای همه صفات مورد بررسی به جز درصد پروتئین و میزان پرولین برگ پرچم معنی دار شد. هر دو تیمار تنش خفیف و شدید موجب کاهش معنی دار عملکرد دانه به ترتیب به میزان 6/8 درصد و 2/16درصد در مقایسه با شاهد شدند.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">&nbsp;در تیمار تنش خفیف، بیشترین میزان افت اجزای عملکرد دانه مربوط به وزن هزار دانه و تعداد خوشه بارور بود در حالی که برای تیمار تنش شدید علاوه بر این صفات، تعداد روز تا رسیدگی، عملکرد بیولوژیک و دوام سطح سبز برگها به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. درصد و عملکرد پروتئین دانه نیز تحت تأثیر تنش قرار گرفت. تنش، سبب افزایش درصد و کاهش عملکرد پروتئین دانه شد. همچنین افزایش معنی دار میزان پرولین برگ در هر دو تیمار تنش مشاهده شد.&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">با افزایش تراکم از 350 به 450 بوته در متر مربع بسیاری از اجزای عملکرد بهبود یافته و سبب افزایش عملکرد دانه در این تیمار شد. بیشترین عملکرد دانه در تراکم 450 بوته در متر مربع و به میزان 7212 کیلوگرم در هکتار بود. افزایش تراکم به 550 بوته در متر مربع افت عملکرد دانه را موجب شد. با این حال کمترین عملکرد دانه از پایین ترین تراکم (350 بوته در متر مربع) حاصل شد. تراکم بوته اثر معنی داری بر درصد پروتئین دانه نداشت اما اثر آن بر عملکرد پروتئین معنی دار بود. میزان پرولین برگ پرچم تحت تاثیر تراکم قرار نگرفت اما هر دو تیمار تنش آبیاری سبب افزایش معنی دار آن شدند. روند تغییرات منحنی شاخص های رشد گندم تحت تأثیر تیمارهای آزمایش قرار گرفت. تنش در طی فاز زایشی سبب ریزش سریعتر برگها و کاهش دوام سطح سبز شده و سبب افزایش شیب افت منحنی شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول شد. تراکم بوته، میزان و زمان به حداکثر رسیدن LAI و CGR را تحت تاثیر قرار داد.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">کلمات کلیدی :</span></span></strong></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">گندم دوروم</span></span></span></h3> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">قطع آبیاری</span></span></span></h4> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">تراکم بوته</span></span></span></h4> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">عملکرد</span></span></span></h4> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">پروتئین</span></span></span></h4> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">پرولین</span></span></span></h4> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">شاخصهای رشد</span></span></span></h4> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">مقدمه&nbsp;</span></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">&nbsp; &nbsp; امروزه غلات بعنوان مهمترین گیاهان زراعی محسوب می شوند و گندم در بین غلات بصورت یك محصول استراتژیك در جهان مورد توجه می باشد. در ایران گندم مهمترین منبع غذایی محسوب می شود و قسمت عمده كالری و پروتئین مورد نیاز از این طریق بدست می آید. گندم مهمترین محصولی است كه بیشترین سطح زیر كشت و بالاترین میزان تولید را در گیاهان مختلف زراعی دنیا دارا می باشد.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">&nbsp; &nbsp;تنش خشکی یک مشکل گسترده جهانی است که بطور جدی تولید و کیفیت گیاهان زراعی را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین مطالعة فیزیولوژی گندم تحت تنش خشکی با هدف تولید و اصلاح آن برای مواجهه با عوامل تنش زای زنده و غیر زنده مهم می باشد .(Shao et al., 2005) از دیرباز گندم دوروم به صورت آبی و دیم در بخشهای مختلف کشور ایران کشت می شود. تنش آبی شاید مهمترین تنشی باشد که کشاورزان دوروم کار در نواحی مرکزی و غربی ایران با آن روبرو هستند.&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">گندم دوروم در برابر این تنشها متحمل تر از گندم نان است.(Reeves et al., 1999) &nbsp;بر این اساس به نظر می رسد یافتن ارقام جدید گندم دوروم و دارای تحمل بالا به شرایط خشكی بویژه در فاز رشد زایشی هدف اصلاحی مهم طرحهای به نژادی گندم دوروم در مناطق خشك و نیمه خشك می باشد با توجه به اینكه بخش زیادی از زمینهای زیر كشت گندم ایران در معرض تنش های آبی و گرما بوده و این تنش ها تولید غلات را در این نواحی بخصوص در مناطق مركزی، غربی و جنوبی ایران محدود می نماید بنابراین بهبود تحمل به خشكی و گرما به عنوان هدف اصلاحی مهم در طرح های غلات این مناطق مد نظر می باشد. اما از سوی دیگر، گندم دوروم نسبت به گندم نان از قدرت پنجه زنی پایینتری برخوردار است و به این دلیل به تراکم بوته حساسیت بیشتری نشان می دهد. به این سبب یکی از مهمترین پارامترهایی که به شدت تحت شرایط فراهمی یا عدم دسترسی به آب، موجب افزایش یا افت عملکرد نهایی گندم (دوروم) می گردد تعداد بوته در متر مربع یا همان تراکم کاشت بذر است. بدیهی است که تراکم مطلوبی که در شرایط نرمال آبیاری ضامن تولید مناسب و عملکرد بالاست می تواند خود در شرایط کمبود آب به صورت عامل کاهنده عملکرد عمل کرده و خسارت جدی به تولید محصول وارد نماید.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">&nbsp;عدم آگاهی از مدیریت صحیح زراعی و کمبود ارقام اصلاح شده و ناشناخته بودن مسائل به زراعی آنها از شمار عوامل اساسی در پایین بودن عملکرد گندم دوروم می باشد. عملکرد گندم دوروم نیز همانند هر محصول زراعی حاصل رقابت برون و درون بوته ای برای عوامل محیط رشدی می باشد. حداکثر عملکرد زمانی حاصل می شود که این رقابت ها به حداقل خود رسیده و گیاه بتواند از عوامل محیطی رشد موجود حداکثر استفاده را بنماید (خواجه پور، 1365). توزیع فضایی (تراکم بوته در واحد سطح) گیاهان در یک جامعه زراعی با جذب تشعشع در ارتباط است و این صفت، نقش تعیین کننده ای در ظرفیت فتوسنتزی و عملکرد دارد (Wells, 1991 &nbsp;؛ Egli, 1998) زیرا سرعت رشد محصول تابعی از انرژی تشعشعی مورد استفاده در فتوسنتز است (Tetio-Kagho and Gorgner, 1988).&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">&nbsp; &nbsp; نفوذ نامتعادل نور به داخل پوشش گیاهی باعث افت عملکرد می شود. به طور کلی افزایش کارایی جذب تشعشع خورشیدی نیاز به سطح برگ کافی و توزیع یکنواخت برگ در پوشش گیاهی دارد &nbsp;(Wells et al., 1993). این هدف با تغییر تراکم و الگوی کاشت بوته ها روی سطح خاک میسر است (Ikeda, 1992 ؛ Shibles and Weber, 1995 ). &nbsp; فواصل مناسب بین ردیف های کاشت و بین بوته ها در روی ردیف کاشت تعیین کننده فضای رشد قابل استفاده هر بوته می باشد. تراکم مناسب و توزیع متعادل بوته ها در واحد سطح، موجب استفاده بهتر از رطوبت، مواد غذایی و نور گردیده و موجب افزایش عملکرد می شود (کوچکی و سرمدنیا،1377).&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">&nbsp; &nbsp; هدف از این تحقیق بررسی و تعیین مناسبترین تراکم بوته به منظور دستیابی به بالاترین عملکرد در سطوح مختلف تنش کم آبی برای گندم دوروم تحت شرایط آب و هوایی منطقه دشت ورامین و همچنین امکان تقلیل یک یا دو آبیاری پایان فصل رشد جهت فراهم آوردن آب کافی برای کشت زودتر محصولات بهاره و افزایش تولید محصولات زراعی در کشت دوم منطقه از طریق تنظیم تراکم مناسب می باشد.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">فهرست مطالب</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">چکیده<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>1</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">فصل اول : مقدمه و کلیات <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>2</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">مقدمه<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>3</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">گندم، منشاء و تاریخچه &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>5</span></span></span></div> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">اهمیت اقتصادی گندم دوروم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>8</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">اختلافات ساختاری و شیمیایی گندم دوروم و نان<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>8</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">موارد مصرف گندم دوروم <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>10</span></span></span></h2> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تولید ماکارانی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>10</span></span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">ویژه گیهای تغذیه ای ماکارونی حاصل از گندم دوروم <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>10</span></span></span></h3> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">ارزش تغذیه ای ماکارونی سبوس دار<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>11</span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">گندم دوروم برای تولید نان<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>13</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">درصد ترکیبات مغذی در بخشهای مختلف دانه<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>13</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">سطح زیر کشت و تولید گندم &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>14</span></span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">سطح زیر کشت گندم نان و دوروم در ایران <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>16</span></span></span></h3> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">خصوصیات گیاه شناسی گندم <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>19</span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">انواع گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>19</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">الف- گندم بهاره<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>20</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">ب- گندم پاییزه<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>20</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">اندام شناسی گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>20</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">ریشه (Root &nbsp;) <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>21</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">ساقه ( Stem )<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>21</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">برگ ( Leaf )<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>21</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">گل آذین (Spike) <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>22</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">دانه Grain)) &nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>22</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">جنین (Embrio)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>23</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">سبوس (Husk)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>23</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">آندوسپرم (Endosperm)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>23</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">کمیت گلوتن <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>24</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">کیفیت گلوتن<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>24</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">درصد پروتئین <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>25</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">اکولوژی گندم &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>25</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نور<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>26</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">رطوبت و خشکی &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>26</span></span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شرایط مناسب برای رشد گندم دوروم <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>26</span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تهیه زمین : <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>27</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">ضدعفونی بذر: <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>27</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">میزان بذر<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>27</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">عمق مناسب كاشت <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>27</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">میزان كود مصرفی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>27</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">آفات و بیماری های گیاه گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>27</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">سن گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>28</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">زنگ گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>29</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">سیاهک گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>29</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">پوسیدگی جوانه و ریشه<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>29</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">برداشت محصول<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>29</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تنش و انواع آن<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>30</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تنش خشکی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>30</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تنش خشکی و سازو کار های تحمل به آن <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>32</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">فرار از خشکی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>33</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">اجتناب از خشکی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>34</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تحمل خشکی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>34</span></span></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">صفات مرتبط با تحمل به تنش خشکی در گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>35</span></span></span></h4> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نقش پرولین در تنظیم اسمزی و افزایش توانایی تحمل به خشکی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>37</span></span></span></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تراکم بذر<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>39</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">فصل دوم : بررسی منابع<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>41</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تنش خشکی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>42</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تراکم کاشت <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>50</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">فصل سوم : مواد و روشها <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>58</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">قالب آماری طرح <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>59</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">آماده سازی زمین و پیاده سازی طرح &nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>59</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">مشخصات خاك محل آزمایش<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>61</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">خصوصیات بذر مورد استفاده &nbsp; &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>62</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">عملیات داشت <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>63</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">صفات مورد بررسی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>64</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">روشهای اندازه گیری <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>65</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تجزیه آماری داده ها <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>66</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">فصل چهارم : نتایج و بحث <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>67</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">ارتفاع بوته<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>69</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تعداد خوشه در متر مربع<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>76</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">وزن هزار دانه<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>81</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تعداد روز تا رسیدگی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>85</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">عملکرد دانه<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>91</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">عملکرد بیولوژیکی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>98</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شاخص برداشت <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>103</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">درصد پروتئین دانه<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>110</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">عملکرد پروتئین <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>113</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">محتوای پرولین برگ &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>118</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شاخص سطح برگ <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>122</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">سرعت رشد محصول<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>126</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">سرعت جذب خالص<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>130</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">جدول همبستگی بین صفات140</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 150</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">فهرست منابع<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>197</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">چکیده انگلیسی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">فهرست نمودارها</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 1- تولید و ارزش اقتصادی حاصل از گندم در سطح جهان<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>15</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 2- جایگاه گندم از نظر میزان تولید در میان محصولات کشاورزی و دامی جهان<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>16</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 3- جایگاه ارزش اقتصادی گندم در میان محصولات کشاورزی و دامی در ایران<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>17</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4- جایگاه گندم از نظر میزان تولید در میان محصولات کشاورزی و دامی در ایران<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>18</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 3-1- نقشه اجرای طرح- اسپلیت پلات در 3 تکرار<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>61</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4-1) - اثر آبیاری بر ارتفاع بوته گیاه گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>72</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4-2- اثر تراکم &nbsp;بر ارتفاع بوته گیاه گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>72</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4-3 - اثر آبیاری بر تعداد خوشه گندم در متر مربع<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>76</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4-4- اثر تراکم &nbsp;بر تعداد خوشه گندم در متر مربع<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>79</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4-5 - اثر آبیاری بر وزن هزار دانه گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>81</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4-6- اثر تراکم &nbsp;بر وزن هزار دانه گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>83</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4-7 - اثر آبیاری بر تعداد روز تا رسیدگی گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>86</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4-8- اثر تراکم &nbsp;بر تعداد روز تا رسیدگی گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>89</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4-9 - اثر آبیاری بر عملکرد دانه گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>91</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4-10 - اثر تراکم بر عملکرد دانه گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>94</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4-11- اثرات متقابل آبیاری و تراکم بذر بر عملکرد دانه گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>97</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4-12 - اثر آبیاری بر عملکرد بیولوژیکی گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>98</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4-13- اثر تراکم &nbsp;بر عملکرد بیولوژیک گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>100</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4-14-اثرات متقابل آبیاری و تراکم بذر بر عملکرد بیولوژیک گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>102</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4-15 - اثر آبیاری بر شاخص برداشت گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>106</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4-16- اثر تراکم &nbsp;بر شاخص برداشت گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>108</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4-17- اثر آبیاری بر درصد پروتئین دانه گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>110</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4- 18 - اثر آبیاری بر عملکرد پروتئین دانه گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>113</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4-19- اثر تراکم &nbsp;بر عملکرد پروتئین دانه گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>115</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4- 20 - اثر آبیاری بر محتوای پرولین دانه گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>118</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شکل 4- 21- روند تغییرات شاخص سطح برگ گندم در سطوح مختلف آبیاری<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>122</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شکل 4-22 - روند تغییرات شاخص سطح برگ گندم در سطوح مختلف تراکم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>124</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4- 23 - سرعت رشد محصول گندم در سطوح مختلف آبیاری<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>127</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4-24- روند تغییرات سرعت رشد محصول گندم در سطوح تراکم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>128</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4- 25 - سرعت جذب خالص گندم در سطوح مختلف آبیاری<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>130</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نمودار 4-26- سرعت جذب خالص گندم در سطوح مختلف تراکم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>132</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">جدول 1-1-درصد ترکیب پروتئین ها و اسیدهای آمینه در بخشهای مختلف دانه گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>13</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">جدول 1-2- توزیع کربوهیدراتها در بخشهای مختلف دانه گندم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>14</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">جدول 3-1 : مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای طرح<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>62</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">جدول 4-1- تجزیه واریانس صفات ارتفاع بوته، تعداد خوشه در متر مربع و وزن هزار دانه<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>69</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">جدول 4 -2- مقایسه میانگین اثرات ساده تیمارهای آبیاری و تراکم بذر برای صفات ارتفاع بوته، تعداد خوشه در متر مربع و وزن هزار دانه<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>70</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">جدول 4 -3- مقایسه میانگین اثرات متقابل صفات ارتفاع بوته، تعداد خوشه در متر مربع، وزن هزار دانه <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>74</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">جدول 4-4-تجزیه واریانس صفات تعداد روز تا رسیدگی، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>85</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">جدول 4- 5- مقایسه میانگین اثرات ساده صفات تعداد روز تا رسیدگی، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>87</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">جدول 4-6- مقایسه میانگین اثرات متقابل آبیاری و تراکم بذر برای صفات تعداد روز تا رسیدگی، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>90</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">جدول 4-7- تجزیه واریانس صفات شاخص برداشت، درصد پروتئین، عملکرد پروتئین و میزان پرولین برگ پرچم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>104</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">جدول 4-8 - مقایسه میانگین اثرات ساده صفات شاخص برداشت، درصد پروتئین، عملکرد پروتئین و میزان پرولین برگ پرچم<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>105</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">جدول 4-9- مقایسه میانگین اثرات متقابل آبیاری و تراکم بذر برای صفات شاخص &nbsp;برداشت، درصد پروتئین، عملکرد پروتئین و میزان پرولین برگ پرچم</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">جدول4-10-جدول همبستگی بین صفات &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>109</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> </div> <center> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52792"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود بررسی و تعیین مناسبترین تراکم بوته به منظور دستیابی به بالاترین عملکرد در سطوح مختلف تنش کم آبی برای گندم دوروم"> </a> </p> </center> </div> </div> </div> text/html 2016-11-18T15:30:38+01:00 payanname69.mihanblog.com میلاد مقاله بررسی تغییرات بافتی کبد، کلیه و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم http://payanname69.mihanblog.com/post/925 <div id="content"> <div style="direction:rtl;"> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#53ace6;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <center> <table border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 0 5px 5px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;width:50%;" valign="top"> <strong> <a href="http://prozhe.fileina.com/product-52793-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%8A-%DA%A9%D8%A8%D8%AF%D8%8C-%DA%A9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D9%82%D8%B2%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%8A-%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%8A%D9%86.aspx"> مقاله بررسی تغییرات بافتی کبد، کلیه و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم </a> </strong> <p style="font-weight:normal;font-size:12px;"> هدفاز این مقاله بررسی تغییرات بافتی کبد، کلیه و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم می باشد </p> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52793"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود مقاله بررسی تغییرات بافتی کبد، کلیه و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم"> </a> </p> </td> <td style="padding:5px 5px 5px 0px;width:40%;"> <img src="http://prozhe.fileina.com/files/product-images/default3.jpg" alt="آكواجرم ماهی قزل آلای رنگین کمان میکروارگانیسم های بیماری زا ضدعفونی كننده و آنتی سپتیك مختلط بررسی تغییرات بافتی کبد، کلیه و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته شیلات" title="مقاله بررسی تغییرات بافتی کبد، کلیه و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم" style="max-height:250px;max-width:250px;"> </td> </tr> </tbody></table> </center> </div> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#f5764f;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="4"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> دسته بندی </td> <td style="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> <a href="http://prozhe.fileina.com/cat-170-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A.aspx">علوم کشاورزی و منابع طبیعی</a> </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> فرمت فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> pdf </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> حجم فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 1452 کیلو بایت </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> تعداد صفحات فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 8 </td> </tr> </tbody></table> <div style="padding:5px 15px 7px 15px;line-height:18px;"> <h3 style="text-align: center;"> <span style="color:#006400;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">دانلود مقاله کارشناسی ارشد </span></span></span><span style="color:#4b0082;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">رشته شیلات</span></span></span></h3> <h1 style="text-align: center;"> <span style="color:#006400;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">بررسی تغییرات بافتی کبد، کلیه و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم</span></span></span></h1> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">چکیده:&nbsp;</span></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">این تحقیق به منظور بررسی ضایعات بافتی احتمالی ناشی از حمام ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss)، با ماده ضدعفونی کننده آكواجرم(Aquagerm) &nbsp;صورت پذیرفته است. آکوآجرم یک ماده ضدعفونی کننده و آنتی سپتیک مختلط &nbsp; (Mixed-Oxidant Disinfectant &amp; Antiseptic) است که برای اولین بار در ایران با قابلیت استفاده در آبزیان تولید می شود. آكوآجرم مخلوطی است از تركیب پراكسیدهای معدنی در بافری از املاح معدنی و آلی. مكانیسم عمل این ماده بر مبنای خاصیت اكسیدانی پرسولفات بوده كه در همراهی با املاح آلی و معدنی به ساختارهای حیاتی پاتوژن ها حمله كرده و قادر است در مدت 30 تا 45 دقیقه انواع ویروسها و باكتری ها و اسپور آنها را در محیط آب از بین ببرد و با اختلال در اجزای اختصاصی غشاء سلولی میكروارگانیسمها، مانع از عملكرد طبیعی آنها و در نهایت توقف رشد و یا مرگ می شود. به منظور انجام این تحقیق تعداد 40 عدد ماهی از یک مزرعه پرورش ماهی که در شرایط طبیعی و ایده آل از نظر سلامت و بهداشت قرار داشتند صید و تعداد 20 قطعه به حوضچه تیمار و 20 قطعه به حوضچه کنترل انتقال داده شد.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">&nbsp;ماهیان دو گروه در شرایط کاملاً مشابه نگهداری شده و پس از 8 روز ماهیان گروه تیمار با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم دوز 2000/1 به مدت 45 دقیقه حمام داده شد. &nbsp;در مقاطع زمانی بلافاصله، 4 ساعت، 24 ساعت و 48 ساعت پس از حمام هر بار تعداد 5 عدد ماهی از حوضچه تیمار و 1 عدد ماهی از حوضچه کنترل صید و نمونه برداری از اندامهای آبشش، مغز، کلیه و کبد صورت پذیرفت و در فرمالین 10٪ تثبیت و به آزمایشگاه منتقل گردید سپس با استفاده از روش استاندارد بافت شناسی مقاطع 5 میکرونی تهیه و با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. هیچگونه تغییرات رفتاری و ظاهری در ماهیان مشاهده نشد و در کالبدگشایی آنها نیز هیچگونه آثاری از علائم غیرطبیعی ملاحظه نگردید و هیچگونه تلفاتی در بین آنها رخ نداد. در بررسی های میکروسکوپی آبشش مواردی نظیر تورم و جداشدن لایه پایه در ابتدای تیغه های آبششی ثانویه ، آنیوریسم، شروع چماقی شدن در تیغه های ثانویه، تورم و اختلال در ساختار تیغه های آبششی، کوتاه و ضخیم شدن برخی رشته های ثانویه، هایپرپلازی پریکندریوم، تورم وجداشدن لایه پوششی (Epithelial lifting)، مشاهده گردید. از مهمترین علائم میکروسکوپیک مشاهده شده در مغز ماهیان مورد آزمایش صرفاً مختصری پرخونی در برخی عروق بوده است. در کلیه نیز مواردی از افزایش مراکز ملانوماکروفاژ، چروکیدگی گلومرولها و اتساع فضای بومن مشاهده شد.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">&nbsp;هیچگونه آسیب بافتی در ساختمان کبد مشاهده نگردید. بطور کلی ضایعات بافتی مشاهده شده عکس العمل طبیعی اندامهای مورد مطالعه نسبت به یک ماده خارجی بوده و آسیب پاتولوژیکی جدی محسوب نمی شود. بطور قطع می توان گفت که هیچکدام از ضایعات بافتی مشاهده شده پس از 48 ساعت نیز باعث مرگ ماهیان نخواهد شد. لذا مصرف این ماده برای ماهیان ضرری به همراه نخواهد داشت و نیز موجب تهدید سلامت انسان به عنوان مصرف کننده نهایی نخواهد شد. بدین ترتیب می توان اظهار نمود این ماده ضدعفونی کننده می تواند جایگزین مناسبی برای مواد ضدعفونی کننده با خاصیت سرطانزایی نظیر مالاشیت گرین باشد.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">کلمات کلیدی:</span></span></strong></span></div> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">آكواجرم</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">ماهی قزل آلای رنگین کمان</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">میکروارگانیسم های بیماری زا</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">ضدعفونی كننده و آنتی سپتیك مختلط</span></span></span></h2> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> </div> <center> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52793"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود مقاله بررسی تغییرات بافتی کبد، کلیه و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم"> </a> </p> </center> </div> </div> </div> text/html 2016-11-18T15:30:10+01:00 payanname69.mihanblog.com میلاد بررسی تغییرات بافتی کبد، کلیه و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم http://payanname69.mihanblog.com/post/924 <div id="content"> <div style="direction:rtl;"> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#53ace6;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <center> <table border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 0 5px 5px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;width:50%;" valign="top"> <strong> <a href="http://prozhe.fileina.com/product-52794-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D9%82%D8%B2%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D9%8A-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A2%D8%AC%D8%B1%D9%85.aspx"> بررسی تغییرات بافتی کبد، کلیه و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم </a> </strong> <p style="font-weight:normal;font-size:12px;"> دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیلات بررسی تغییرات بافتی کبد، کلیه و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم </p> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52794"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود بررسی تغییرات بافتی کبد، کلیه و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم"> </a> </p> </td> <td style="padding:5px 5px 5px 0px;width:40%;"> <img src="http://prozhe.fileina.com/files/product-images/default1.jpg" alt="آكواجرم ماهی قزل آلای رنگین کمان میکروارگانیسم های بیماری زا ضدعفونی كننده و آنتی سپتیك مختلط بررسی تغییرات بافتی کبد، کلیه و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیلات" title="بررسی تغییرات بافتی کبد، کلیه و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم" style="max-height:250px;max-width:250px;"> </td> </tr> </tbody></table> </center> </div> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#f5764f;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="4"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> دسته بندی </td> <td style="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> <a href="http://prozhe.fileina.com/cat-170-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A.aspx">علوم کشاورزی و منابع طبیعی</a> </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> فرمت فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> doc </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> حجم فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 3405 کیلو بایت </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> تعداد صفحات فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 85 </td> </tr> </tbody></table> <div style="padding:5px 15px 7px 15px;line-height:18px;"> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#006400;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد </span></span></span><span style="color:#4b0082;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">رشته شیلات</span></span></span></h2> <h1 style="text-align: center;"> <span style="color:#006400;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">بررسی تغییرات بافتی کبد، کلیه و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم</span></span></span></h1> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">چکیده:&nbsp;</span></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">این تحقیق به منظور بررسی ضایعات بافتی احتمالی ناشی از حمام ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss)، با ماده ضدعفونی کننده آكواجرم(Aquagerm) &nbsp;صورت پذیرفته است. آکوآجرم یک ماده ضدعفونی کننده و آنتی سپتیک مختلط &nbsp; (Mixed-Oxidant Disinfectant &amp; Antiseptic) است که برای اولین بار در ایران با قابلیت استفاده در آبزیان تولید می شود. آكوآجرم مخلوطی است از تركیب پراكسیدهای معدنی در بافری از املاح معدنی و آلی. مكانیسم عمل این ماده بر مبنای خاصیت اكسیدانی پرسولفات بوده كه در همراهی با املاح آلی و معدنی به ساختارهای حیاتی پاتوژن ها حمله كرده و قادر است در مدت 30 تا 45 دقیقه انواع ویروسها و باكتری ها و اسپور آنها را در محیط آب از بین ببرد و با اختلال در اجزای اختصاصی غشاء سلولی میكروارگانیسمها، مانع از عملكرد طبیعی آنها و در نهایت توقف رشد و یا مرگ می شود. به منظور انجام این تحقیق تعداد 40 عدد ماهی از یک مزرعه پرورش ماهی که در شرایط طبیعی و ایده آل از نظر سلامت و بهداشت قرار داشتند صید و تعداد 20 قطعه به حوضچه تیمار و 20 قطعه به حوضچه کنترل انتقال داده شد.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">&nbsp;ماهیان دو گروه در شرایط کاملاً مشابه نگهداری شده و پس از 8 روز ماهیان گروه تیمار با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم دوز 2000/1 به مدت 45 دقیقه حمام داده شد. &nbsp;در مقاطع زمانی بلافاصله، 4 ساعت، 24 ساعت و 48 ساعت پس از حمام هر بار تعداد 5 عدد ماهی از حوضچه تیمار و 1 عدد ماهی از حوضچه کنترل صید و نمونه برداری از اندامهای آبشش، مغز، کلیه و کبد صورت پذیرفت و در فرمالین 10٪ تثبیت و به آزمایشگاه منتقل گردید سپس با استفاده از روش استاندارد بافت شناسی مقاطع 5 میکرونی تهیه و با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. هیچگونه تغییرات رفتاری و ظاهری در ماهیان مشاهده نشد و در کالبدگشایی آنها نیز هیچگونه آثاری از علائم غیرطبیعی ملاحظه نگردید و هیچگونه تلفاتی در بین آنها رخ نداد. در بررسی های میکروسکوپی آبشش مواردی نظیر تورم و جداشدن لایه پایه در ابتدای تیغه های آبششی ثانویه ، آنیوریسم، شروع چماقی شدن در تیغه های ثانویه، تورم و اختلال در ساختار تیغه های آبششی، کوتاه و ضخیم شدن برخی رشته های ثانویه، هایپرپلازی پریکندریوم، تورم وجداشدن لایه پوششی (Epithelial lifting)، مشاهده گردید. از مهمترین علائم میکروسکوپیک مشاهده شده در مغز ماهیان مورد آزمایش صرفاً مختصری پرخونی در برخی عروق بوده است. در کلیه نیز مواردی از افزایش مراکز ملانوماکروفاژ، چروکیدگی گلومرولها و اتساع فضای بومن مشاهده شد.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">&nbsp;هیچگونه آسیب بافتی در ساختمان کبد مشاهده نگردید. بطور کلی ضایعات بافتی مشاهده شده عکس العمل طبیعی اندامهای مورد مطالعه نسبت به یک ماده خارجی بوده و آسیب پاتولوژیکی جدی محسوب نمی شود. بطور قطع می توان گفت که هیچکدام از ضایعات بافتی مشاهده شده پس از 48 ساعت نیز باعث مرگ ماهیان نخواهد شد. لذا مصرف این ماده برای ماهیان ضرری به همراه نخواهد داشت و نیز موجب تهدید سلامت انسان به عنوان مصرف کننده نهایی نخواهد شد. بدین ترتیب می توان اظهار نمود این ماده ضدعفونی کننده می تواند جایگزین مناسبی برای مواد ضدعفونی کننده با خاصیت سرطانزایی نظیر مالاشیت گرین باشد.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">کلمات کلیدی:</span></span></strong></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">آكواجرم</span></span></span></h3> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">ماهی قزل آلای رنگین کمان</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">میکروارگانیسم های بیماری زا</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">ضدعفونی كننده و آنتی سپتیك مختلط</span></span></span></h2> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">فهرست مطالب</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">چكیده<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>1</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">مقدمه<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>3</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">فصل اول – كلیات<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>5</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-1- معرفی خصوصیات ماهی قزل آلای رنگین كمان <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>6</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-1-1- خصوصیات مرفولوژیك <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>6</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-1-2- خصوصیات اكولوژیك<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>7</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-1-3- ارزش اقتصادی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>6</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-2- مروری بر ساختمان بافت شناسی و آسیب شناسی مغز، آبشش، كبد و كلیه ماهی قزل آلای رنگین كمان<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>7</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-2-1- مغز<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>7</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-2-1-1- تغییرات پاتولوژیك &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>10</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-2-2- آبشش<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>11</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-2-2-1- تغییرات پاتولوژیك<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>13</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-2-3- كبد<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>14</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-2-3-1- تغییرات پاتولوژیك<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>17</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-2-4- كلیه<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>21</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-2-4-1- تغییرات پاتولوژیك<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>24</span></span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-3 - ضدعفونی كننده ها و كاربرد آن در آبزی پروری<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>27</span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-3-1- تعریف<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>27</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-3-2- هدف از ضدعفونی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>27</span></span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-3-3- ویژگیهای یك ضدعفونی كننده ایده آل<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>28</span></span></span></h3> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-3-4- عوامل موثر بر تاثیر ماده ضدعفونی كننده <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>29</span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-3 -5 – مكانیسم اثر ضدعفونی كننده ها<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>30</span></span></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-3-6- تقسیم بندی ضدعفونی كننده ها<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>30</span></span></span></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">&nbsp;1-4 - مروری بر آكوآجرم <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>31</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-4-1 دسته دارویی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>31</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-4-2- ویژگیهای اختصاصی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>31</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-4-3- خصوصیات فارماكولوژیك<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>31</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-4-4- طیف اثر<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>31</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-4-5- دوز مصرف<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>32</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-5- مروری بر مطالعات گذشته<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>32</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">فصل دوم: مواد و روش كار<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>37</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-1 - معرفی جمعیت مورد مطالعه<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>38</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-2- شرایط جغرافیایی مزرعه مورد مطالعه و خصوصیات فیزیكوشیمیایی آب<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>38</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-3- &nbsp;ابزار و مواد مورد استفاده<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>39</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-4- روش كار<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>39</span></span></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">&nbsp;2-4-1- آماده سازی حوضچه های شاهد و تیمار <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>39</span></span></span></h4> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-4-2- تهیه محلول آكوآجرم با غلظت مورد نظر<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>39</span></span></span></h4> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-4-3- حمام ماهیان گروه تیمار با آكوآجرم و نمونه برداری از بافتها<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>40</span></span></span></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">&nbsp;2-4-4- تهیه لامها در آزمایشگاه<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>04</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">فصل سوم : نتایج<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>41</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3-1- علایم بالینی(تغییرات رفتاری در ماهی زنده)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>42</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3-2- علایم ماكروسكوپی(ظاهری/ كالبد گشایی)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>42</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3-3- علایم میكروسكوپی(مطالعه لامها)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>42</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3-3-1- آبشش<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>42</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3-3-2- مغز<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>43</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3-3-3- كلیه<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>43</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3-3-4- كبد<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>44</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">فصل چهارم: بحث<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>61</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">&nbsp;منابع 80</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شكل 1:آبشش ماهیان گروه تیمار &nbsp;a,b,c,d,e)) بلافاصله پس از حمام با آكوآجرم &nbsp;و &nbsp;آبشش ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم(H&amp;E,X40 (.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>45</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شكل 2: آبشش ماهیان گروه تیمار (a,b,c,d,e) 4 ساعت پس از حمام با آكوآجرم و آبشش ماهیان گروه شاهد (f) &nbsp; بدون تاثیر آكوآجرم(H&amp;E,X40 (.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>46</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شكل 3: آبشش ماهیان گروه تیمار (a,b,c,d,e) 24 ساعت پس از حمام با آكوآجرم و آبشش ماهیان گروه شاهد(f)بدون تاثیر آكوآجرم(H&amp;E,X40 (.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>47</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شكل 4: آبشش ماهیان گروه تیمار (a,b,c,d,e) 48 ساعت پس از حمام با آكوآجرم و آبشش ماهیان گروه شاهد(f)بدون تاثیر آكوآجرم(H&amp;E,X40 (.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>48</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شكل5:مغز ماهیان گروه تیمار &nbsp;a,b,c,d,e)) بلافاصله پس از حمام با آكوآجرم &nbsp;و &nbsp;مغز ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم(H&amp;E,X40 (<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>49</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شكل6:مغز ماهیان گروه تیمار &nbsp;a,b,c,d,e)) 4 ساعت پس از حمام با آكوآجرم &nbsp;و &nbsp;مغز ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم(H&amp;E,X40 (.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>50</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شكل7:مغز ماهیان گروه تیمار &nbsp;a,b,c,d,e)) 24 ساعت پس از حمام با آكوآجرم &nbsp;و &nbsp;مغز ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم(H&amp;E,X40 (.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>51</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شكل8:مغز ماهیان گروه تیمار &nbsp;a,b,c,d,e)) 48 ساعت پس از حمام با آكوآجرم &nbsp;و &nbsp;مغز ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم(H&amp;E,X40 (.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>52</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شكل 9: کلیه ماهیان گروه تیمار &nbsp;a,b,c,d,e)) بلافاصله پس از حمام با آكوآجرم &nbsp;و &nbsp;کلیه ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم(H&amp;E,X40 (<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>53</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شكل 10: کلیه ماهیان گروه تیمار &nbsp;a,b,c,d,e))4 ساعت پس از حمام با آكوآجرم &nbsp;و &nbsp;کلیه ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم (H&amp;E,X40 (<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>54</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شكل 11: کلیه ماهیان گروه تیمار &nbsp;a,b,c,d,e))24 ساعت پس از حمام با آكوآجرم &nbsp;و کلیه ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم (H&amp;E,X40 (.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>55</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شكل 12: کلیه ماهیان گروه تیمار &nbsp;a,b,c,d,e))48 ساعت پس از حمام با آكوآجرم &nbsp;و &nbsp;کلیه ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم (H&amp;E,X40 (.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>56</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شكل 13: کبد ماهیان گروه تیمار &nbsp;a,b,c,d,e)) بلافاصله پس از حمام با آكوآجرم &nbsp;و &nbsp;کبد ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم(H&amp;E,X40 (<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>57</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شكل 14: کبد ماهیان گروه تیمار &nbsp;a,b,c,d,e)) 4 ساعت &nbsp;پس از حمام با آكوآجرم &nbsp;و &nbsp;کبد ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم (H&amp;E,X40 (.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>58</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شكل 15: کبد ماهیان گروه تیمار &nbsp;a,b,c,d,e)) 24 ساعت &nbsp;پس از حمام با آكوآجرم &nbsp;و &nbsp;کبد ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم (H&amp;E,X40 (<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>59</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شكل 16: کبد ماهیان گروه تیمار &nbsp;a,b,c,d,e)) 48 ساعت &nbsp;پس از حمام با آكوآجرم &nbsp;و &nbsp;کبد ماهیان گروه كنترل (f) بدون تاثیر آكوآجرم (H&amp;E,X40 (<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>60</span></span></span></div> <div> &nbsp;</div> </div> <center> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52794"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود بررسی تغییرات بافتی کبد، کلیه و آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان ناشی از حمام با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم"> </a> </p> </center> </div> </div> </div> text/html 2016-11-18T15:29:53+01:00 payanname69.mihanblog.com میلاد مطالعه اثر غلظت های مختلف فنل بر تغییرات بافتی آبشش و کلیه ماهی قزل آلای رنگین کمان http://payanname69.mihanblog.com/post/923 <div id="content"> <div style="direction:rtl;"> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#53ace6;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <center> <table border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 0 5px 5px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;width:50%;" valign="top"> <strong> <a href="http://prozhe.fileina.com/product-52795-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%BA%D9%84%D8%B8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%81%D9%86%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A.aspx"> مطالعه اثر غلظت های مختلف فنل بر تغییرات بافتی آبشش و کلیه ماهی قزل آلای رنگین کمان </a> </strong> <p style="font-weight:normal;font-size:12px;"> هدف از این مقاله مطالعه اثر غلظت های مختلف فنل بر تغییرات بافتی آبشش و کلیه ماهی قزل آلای رنگین کمان می باشد </p> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52795"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود مطالعه اثر غلظت های مختلف فنل بر تغییرات بافتی آبشش و کلیه ماهی قزل آلای رنگین کمان"> </a> </p> </td> <td style="padding:5px 5px 5px 0px;width:40%;"> <img src="http://prozhe.fileina.com/files/product-images/default3.jpg" alt="فنل کلیه آبشش هیستوپاتولوژی قزل آلای رنگین کمان دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته شیلات مطالعه اثر غلظت های مختلف فنل بر تغییرات بافتی آبشش و کلیه ماهی قزل آلای رنگین کمان" title="مطالعه اثر غلظت های مختلف فنل بر تغییرات بافتی آبشش و کلیه ماهی قزل آلای رنگین کمان" style="max-height:250px;max-width:250px;"> </td> </tr> </tbody></table> </center> </div> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#f5764f;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="4"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> دسته بندی </td> <td style="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> <a href="http://prozhe.fileina.com/cat-170-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A.aspx">علوم کشاورزی و منابع طبیعی</a> </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> فرمت فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> doc </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> حجم فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 2168 کیلو بایت </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> تعداد صفحات فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 19 </td> </tr> </tbody></table> <div style="padding:5px 15px 7px 15px;line-height:18px;"> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#006400;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">دانلود مقاله کارشناسی ارشد </span></span></span><span style="color:#4b0082;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">رشته شیلات</span></span></span></h2> <h1 style="text-align: center;"> <span style="color:#006400;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">مطالعه اثر غلظت های مختلف فنل بر تغییرات بافتی آبشش و کلیه ماهی قزل آلای رنگین کمان</span></span></span></h1> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">چکیده</span></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">موجودات مختلف از جمله آبزیان همواره در معرض آلودگی با فنل هستند، لذا در این تحقیق اثر غلظت های مختلف فنل بر بافت آبشش و کلیه ماهی قزل آلای رنگین کمان مطالعه شد. 80 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان به چهار گروه شامل یک گروه شاهد و سه گروه تجربی (با غلظت های 6/0،2/1 و 4/2 میلی گرم به ازای هر لیترفنل) تقسیم گردیدند و به مدت 8 هفته با تیمارهای مشخص شده تیمار گردیدند. در پایان دوره آزمایش، مقاطع بافتی تهیه و به روش هماتوكسیلین- ائوزین رنگ آمیزی و تغییرات بافتی با میکروسکوپ نوری مطالعه شد. نتایج به دست آمده در ماهیان تیمار شده با غلظت های2/1 و 4/2 میلی گرم فنل تغییرات شدید بافت شناسی در آبشش شامل آنوریسم در تیغه های ثانویه آبششی، هیپرپلازی بافت پوششی تیغه های آبششی، پیچ خوردگی و به هم چسبیدگی تیغه های آبشش، ادم و تغییر بافت پوششی سطح تیغه های آبششی نسبت به گروه شاهد دیده شد. همچنین تیمار با فنل موجب بروز پرخونی در بافت بینابینی کلیه، ایجاد کست هیالن در لومن لوله های ادراری، آتروفی جسمک کلیوی، ایجاد واکوئول های داخل سیتوپلاسمی در اپیتلیوم لوله های ادراری و هیپرتروفی سلولهای اپیتلیوم همراه با تنگ شدن لومن لوله های ادراری در ماهی قزل آلای رنگین کمان شد.</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">کلمات کلیدی:</span></span></strong></span></div> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">فنل</span></span></span></h2> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">کلیه</span></span></span></h3> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">آبشش</span></span></span></h3> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">هیستوپاتولوژی</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">قزل آلای رنگین کمان</span></span></span></h2> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">فهرست مطالب</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">مطالعه اثر غلظت های مختلف فنل بر تغییرات بافتی آبشش و کلیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>66</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">چکیده<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">کلمات کلیدی:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">مقدمه<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">مواد و روشها<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">نتایج<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">الف-ساختار بافت شناسی آبشش در ماهی های قزل آلای رنگین کمان گروه شاهد<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">ب-ساختار بافت شناسی آبشش در ماهی های قزل آلای رنگین کمان درگروه های تیمار شده با فنل<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">ج-ساختار بافت شناسی کلیه در ماهی های قزل آلای رنگین کمان گروه شاهد<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">د-ساختار بافت شناسی کلیه در ماهی های قزل آلای رنگین کمان درگروه های تیمار شده با فنل<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تصویر1- مقطع عرضی آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان در گروه شاهدکه ساختار طبیعی دارد (a : تیغه های ثانویه آبشش، (b: سلول کلراید، c): سلول اپیتلیال، d): سلول پیلار. [رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین، بزرگنمایی400×].<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تصویر2- مقطع عرضی آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان در گروه تجربی تیمار شده با فنل به میزان2/1 میلی گرم به ازای لیتر به مدت 8 هفته متوالی. (a : آنوریسم در تیغه های ثانویه آبششی، (b: هیپرپلازی بافت پوششی سطح تیغه های ثانویه آبششی. [رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین، بزرگنمایی200×].<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تصویر3- مقطع عرضی آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان در گروه تجربی تیمار شده با فنل به میزان4/2 میلی گرم به ازای لیتر به مدت 8 هفته متوالی. (a : هیپرپلازی بافت پوششی سطح تیغه های ثانویه آبششی. [رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین، بزرگنمایی400×].</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تصویر4- مقطع عرضی آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان در گروه تجربی تیمار شده با فنل به میزان4/2 میلی گرم به ازای لیتر به مدت 8 هفته متوالی. (a : پیچ خوردگی و به هم چسبیدگی تیغه های ثانویه آبشش. [رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین، بزرگنمایی400×].<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تصویر5- مقطع عرضی آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان در گروه تجربی تیمار شده با فنل به میزان2/1 میلی گرم به ازای لیتر به مدت 8 هفته متوالی. (a : تغییر بافت پوششی سطح تیغه های ثانویه آبششی، (b: ادم. [رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین، بزرگنمایی400×].<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تصویر6- مقطع عرضی کلیه ماهی قزل آلای رنگین کمان در گروه شاهد؛ که ساختار بافتی طبیعی دارد. (a :جسمک کلیوی، (b: لوله ادراری،(c: بافت خونساز کلیه.[رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین، بزرگنمایی400×].<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تصویر7- مقطع عرضی کلیه ماهی قزل آلای رنگین کمان در گروه تجربی تیمار شده با فنل به میزان4/2 میلی گرم به ازای لیتر به مدت 8 هفته متوالی.. (a :خونریزی در بافت بینابینی کلیه، (b: آتروفی جسمک کلیوی ،(c: حضور کست هیالن در لومن لوله های ادراری .[رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین، بزرگنمایی400×].</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تصویر8- مقطع عرضی کلیه ماهی قزل آلای رنگین کمان در گروه تجربی تیمار شده با فنل به میزان2/1 میلی گرم به ازای لیتر به مدت 8 هفته متوالی. (a : حضور کست هیالن در لومن لوله های ادراری ، (b: حضور واکوئول های داخل سیتوپلاسمی در اپیتلیوم لوله های ادراری ،(c: هیپرتروفی سلولهای اپیتلیوم همراه با تنگ شدن لومن لوله های ادراری .[رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین، بزرگنمایی400×].<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">تصویر9- مقطع عرضی کلیه ماهی قزل آلای رنگین کمان در گروه تجربی تیمار شده با فنل به میزان4/2 میلی گرم به ازای لیتر به مدت 8 هفته متوالی. (a : آتروفی و دژنرسانس جسمک کلیوی ، (b: هیپرتروفی سلولهای اپیتلیوم همراه با تنگ شدن لومن لوله های ادراری.[رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین، بزرگنمایی400×].<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">بحث<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">منابع<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div> &nbsp;</div> </div> <center> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52795"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود مطالعه اثر غلظت های مختلف فنل بر تغییرات بافتی آبشش و کلیه ماهی قزل آلای رنگین کمان"> </a> </p> </center> </div> </div> </div> text/html 2016-11-18T15:29:33+01:00 payanname69.mihanblog.com میلاد ارزیابی مقاصد گزارشهای مالی با اصول اسلامی http://payanname69.mihanblog.com/post/922 <div id="content"> <div style="direction:rtl;"> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#53ace6;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <center> <table border="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 0 5px 5px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;width:50%;" valign="top"> <strong> <a href="http://prozhe.fileina.com/product-52796-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A.aspx"> ارزیابی مقاصد گزارشهای مالی با اصول اسلامی </a> </strong> <p style="font-weight:normal;font-size:12px;"> هدف از این پایان نامه ارزیابی مقاصد گزارشهای مالی با اصول اسلامی می باشد </p> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52796"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود ارزیابی مقاصد گزارشهای مالی با اصول اسلامی"> </a> </p> </td> <td style="padding:5px 5px 5px 0px;width:40%;"> <img src="http://prozhe.fileina.com/files/product-images/default1.jpg" alt="صورتهای مالی گزارشگری مالی نظام اقتصادی اسلام گزارشگری مالی با مبنای اسلامی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ارزیابی مقاصد گزارشهای مالی با اصول اسلامی" title="ارزیابی مقاصد گزارشهای مالی با اصول اسلامی" style="max-height:250px;max-width:250px;"> </td> </tr> </tbody></table> </center> </div> <div style="background-color:White;font-size:12px;font-family:Tahoma;margin:10px;padding:5px;border:solid 1px #e5e5e5;border-top-color:#f5764f;border-top-width:3px;border-radius:5px 5px 0 0;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="4"> <tbody><tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> دسته بندی </td> <td style="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> <a href="http://prozhe.fileina.com/cat-175-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A.aspx">حسابداری</a> </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> فرمت فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> doc </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> حجم فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 174 کیلو بایت </td> </tr> <tr> <td style="padding:5px 5px 5px 15px;color:#1a96cc;font-weight:bold;border-left:solid 2px #53ace6;font-size:13px;"> تعداد صفحات فایل </td> <td class="padding:5px 10px 5px 0px;font-size:14px;"> 139 </td> </tr> </tbody></table> <div style="padding:5px 15px 7px 15px;line-height:18px;"> <h3 style="text-align: center;"> <span style="color:#006400;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد </span></span></span><span style="color:#4b0082;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">رشته حسابداری</span></span></span></h3> <h2 style="text-align: center;"> <span style="color:#006400;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">ارزیابی مقاصد گزارشهای مالی با اصول اسلامی</span></span></span></h2> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#ff0000;"><strong>*</strong></span><span style="color:#000000;">قابل استفاده برای گروه معارف و اقتصاد</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">چکیده:</span></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">همه اشخاص ، از جمله مدیران و اشخاص حقوقی بر اساس غریزه ی سود جویی و زیان گریزی ، تمایل دارند بیش ترین فایده را نصیب خود کنند و کم ترین زیان را بپذیرند آنان بر اساس موقعیت هایی که در آن قرار می گیرند انگیزه دارند تا دارایی ها و درآمدهای خالص خود یا واحد تحت مدیریت را بیش تر یا کم تر نشان دهند . در نتیجه در مواقعی که کسب امتیازات رابطه مستقیمی با میزان دارایی و درآمد آنان یا واحد اقتصادی تحت مدیریتیشان دارد . علاقه دارند آنها را بیش تر و در مواقعی که میزان دارایی و درآمد رابطه مستقیمی با از دست دادن منافع دارد مایلند آنها را کمتر نشان دهند . اصول اخلاقی و مقررات حاکم بر جامعه محدوده اختیار عمل کردن بر اساس این تمایل غریزی را مشخص می کند تا منافع یکی ، تا آنجا تأمین شود که به منافع دیگران لطمه نزند و ارتباطی متعادل بین آن دو برقرار شود و با توجه به اینکه از طرف دیگر سیاستها و برنامه های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هدف مشارکت دادن هرچه بیشتر مردم ، در فعالیت های اقتصادی ، با واگذاری شرکت های دولتی می باشد بایستی تلاش کرد تا سطح اعتماد و جلب رضایت مردم را بالا برد . &nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">با توجه به مطالب بالا و نظر به این که کسب اطلاعات به هنگام صحیح و در خور اتکا مربوط به فعالیت های مالی و اقتصادی بنگاه های اقتصادی و تجاری یکی از شرایط اولیه ورود مردم در سرمایه گذاری در بنگاه ها و مراکز اقتصادی- تولیدی است ، ارائه گزارشهای مالی با مبانی اسلامی که بتواند منافع تمام گروه های استفاده کننده را تامین و در نهایت ، توسعه اقتصادی کشور را زمینه ساز گردد ، لازم و ضروری است ، با توجه به اینکه کشور ما کشوری است با ارزشها و خصوصیات اسلامی ، بایستی گزارشهای مالی با مبانی اسلامی ارائه گردد .&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">کلمات کلیدی:</span></span></strong></span></div> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">صورتهای مالی</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">گزارشگری مالی</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">نظام اقتصادی اسلام</span></span></span></h2> <h2 style="text-align: justify;"> <span style="color:#0000ff;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">گزارشگری مالی با مبنای اسلامی</span></span></span></h2> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">مقدمه:</span></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">شاید در نگاه سطحی و عامیانه این برداشت از رفتار انسان استنباط شود که هیچ چرایی و تئوری در پشت اعمال افراد وجود ندارد ولی قدر مسلم این است که هیچ کاری از انسان عاقل سر نمی زند مگر اینکه توجیه منطقی برای آن داشته باشد .در نگاه جامعه به سمت و سوی جامعه چه رنگی است . جامعه ای که الله را خالق این جهان می داند . خدا را حق می داند . مصالح ساختمانی به کار رفته در ساخت و ساز این عالم را حق می داند . تمام این عالم را ذره ذره ، آیت و نشانه الهی می داند ، هیچ موقع طرز تفکرش و ابزار کارش با آن که تنها این عالم را دنیای لذت جویی و خور خواب معنی می کند یکی نیست . کسی که این عالم را مزرعه و صحنه کشت و کار می داند تا در آخرت گندم را از گندم و جو را ا ز جو درو کند ، با کسی که اینجا را همه چیز می داند یکسان فکر نمی کنند .جامعه ای که مردن را پوسیدن نمی داند بلکه مردن را پوست به در کردن می داند قطعا قوانین و مقرراتی که تدوین می کند ، بر گرفته از اخلاق است ، که این اخلاق نیز بر گرفته از اعتقاد است اعتقاد به یوم الحساب .</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">قطعا سوال خواهد شد که این فلسفه باقی با حسابداری و اهداف گزارش گری مالی چه رابطه ای دارد.؟پاسخ آن است که اگر ما جهان را بر مبنای جهان بینی الهی دیده شود و انسان در آن مقام که مقام خلیفه الهی است ، دیده شود و از سویی هم معلم ملائک ، بودن در نظرباشد . &nbsp;روشن خواهد شد که حسابداری و اقتصاد ابزاری هستند که در خدمت جامعه اسلامی هستند . &nbsp;جامعه ای که افرادش از این ویژگی های مذکور برخوردارند . و جامعه ای که انسان را با این اوصاف تعریف کرده است . وقتی این اصول و مبانی ، مبانی کار قرار گرفت به طور حتم ، ابزار و وسایل کاری فراهم خواهد شد که با این مشخصه ها سازگاری نام داشته باشد . خدا را شکر که شعار « ولدار الاخره خیر للذین یتقون» بر روی بر چسب عینک جهان بینی الهی حک گردید و افراد جامعه اسلامی در آرزوی « جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها نزلا من عند ربه » می باشند و با دید جهان بینی « ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک » تحمید و تسبیح &nbsp;پروردگار را می گویند در راستای پژوهش در خصوص گزارشگری مالی با مبنای اسلامی و یافته های حاصل از آن احصاء خواهد شد&nbsp;</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">فهرست مطالب</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">چکیده <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">مقدمه <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>2</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">فصل اول:کلیات</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-1- بیان مساله <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>3</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-1- اهمیت پژوهش<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>4</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3-1- فرضیه پژوهش <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>5</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">4-1- پرسش های تحقیق <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>5</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">5-1- قلمرو پژوهش <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>6</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-5-1- قلمرو مکانی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>6</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-5-1 قلمرو زمانی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>6</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3-5-1 قلمرو موضوعی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>7</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">6-1- تعریف واژگان <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>7</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">7-1- روش پژوهش <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>8</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">8-1- محدودیت های پژوهشی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>8</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">9-1- ساختار پژوهشی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>9</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">فصل دوم : پیشینه پژوهش <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>11</span></span></strong></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-2- سیاستهای مالی درصد اسلام <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>12</span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-1-2- جغرافیای مدینه <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>13</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-1-1-2- جمعیت <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>13</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-1-1-2- &nbsp;حرفه و شغل <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>14</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3-1-1-2- در آمد &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>15</span></span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-1-2 تاسیس و تشکیلات بیت المال <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>16</span></span></span></h3> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3-1-2 موارد مصرف وجوه بیت المال و سیاستهای مالی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>17</span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-3-1-2- تبلیغ اسلام <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>17</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-3-1-2 اقدامات فرهنگی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>18</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3-3-1-2 پیشبرد علوم و فنون <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>18</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">4-3-1-2 سرمایه گذاریهای زیربنایی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>22</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">5-3-1-2 ایجاد امنیت و استحکامات دفاعی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>23</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">6-3-1-2 تامین رفاه اجتماعی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>24</span></span></span></div> <h3 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">4-1-2 ابزارهای سیاستهای مالی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>24</span></span></span></h3> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-2- موضوع دوم : اصول بنیادی اقتصاد اسلامی و اثرات آن برتنظیم استانداردهای حسابداری <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>26</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3-2- موضوع سوم : نگرشی محدود به مبانی نظری استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی در اسلام <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>28</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">4-2- موضوع چهارم : بررسی چگونگی تدوین چهارچوب نظری حسابداری با اتکاء به مبانی اسلامی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>30</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">5-2- موضوع پنجم : مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی ایران <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>31</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">6-2- موضوع ششم : نیاز به تحقیقات بنیادی در حسابداری اسلامی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>31</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">7-2- موضوع هفتم : بررسی تازه ای بر مبانی نظری استاندارد های حسابداری و گزارشهای مالی در اسلام <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>34</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">فصل سوم : روش کار<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>36</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">&nbsp;1-3- روش پژوهش <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>37<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-3- عقل یعنی چه <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>45</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3-3- رویکرد قیاسی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>48</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">4-3- رویکرد استقراء <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>48</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">5-3- رویکرد عملی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>49</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">6-3- رویکرد اخلاقی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>50</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">7-3- رویکرد رفتاری <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>51</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">8-3- روشهای قیاس و استقراء به عنوان روشهای مکمل <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>52</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">9-3- نتیجه بحث <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>52</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">فصل چهارم : تحلیل یافته ها <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>54</span></span></strong></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-4- ارتباط اقتصاد و حسابداری <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>55</span></span></span></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-4- خلاصه مقاله اقتصاد و حسابداری دوقلوهای ناسازگار <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>55</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3-4- ترازنامه <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>57</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">4-4- نظام اقتصادی اسلامی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>64</span></span></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">5-4- اقتصاد اسلامی در نظر شهید صدر ( ره<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>64</span></span></span></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-5-4 مذهب اقتصادی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>65</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-5-4- علم اقتصاد <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>66</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3-5-4 علم اقتصاد در اسلام <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>67</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">4-5-4 مذهب اقتصادی اسلام <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>68</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">6-4- مبانی اقتصادی اسلام <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>69</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">7-4- ارتباط مبانی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>69</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">8-4- سازماندهی زندگی اقتصادی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>70</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">9-4- عدم استقلال نظام اقتصادی &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>70</span></span></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">10-4- نظام اقتصادی اسلام نظامی اخلاقی است <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>71</span></span></span></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">11-4- ثبات اصول و تغییر روش <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>81</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-11-4 مبانی و اصول ثابت <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>82</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-11-4 احکام متغیر <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>83</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-2-11-4 توزیع <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>83</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-2-11-4 تولید <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>83</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3-2-11-4 احکام متغیر برخاسته از مبادی و اصول ثابت هستند <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>84</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">4-2-11-4 واقع گرایی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>85</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">12-4 سلوک اقتصادی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>85</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">13-4- عدالت <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>86</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">14-4- اصول فعالیت اقتصادی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>88</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-14-4 رابطه انسان با طبیعت <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>88</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-1-14-4 تسخیر <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>88</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-1-14-4 استخلاف <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>89</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3-1-14-4 مالکیت چند شکلی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>92</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-3-1-14-4 شکل مالکیت <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>93</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-3-1-14-4 نقش مالکیت در عرصه توزیع <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>94</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">15-4- رابطه انسان با انسان <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>96</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-15-4- آزادی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>96</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-1-15-4 معنای آزادی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>97</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-1-15-4 تاثیر آزادی بر رفتار اقتصادی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>99</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3-1-15-4 تاثیر آزادی بر حق تصرف مالکانه <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>100</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-15-4 نقش دولت <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>101</span></span></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-2-15-4 منشاء دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>101</span></span></span></h4> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-2-15-4 موارد دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>102</span></span></span></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3-15-4 همیاری اجتماعی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>103</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-3-15-4 &nbsp;خمس <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>103</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-3-15-4 زکات <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>104</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3-3-15-4 خراج <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>104</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">4-3-15-4 رکاز <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>104</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">5-3-15-4 جزیه <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>105</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">6-3-15-4 فی ء<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>105</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">7-3-15-4 صدقه <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>105</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">8-3-15-4 صدقه دائم <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>105</span></span></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">ایقاع</span></span></span></h4> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">عشور و معکوس&nbsp;</span></span></span></h4> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">16-4 – منطق قرآن مجید در خصوص توسعه و پیشرفت <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>106</span></span></span></h4> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">17-4- رابطه اهداف گزارشگری مالی با مبانی اسلامی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>107</span></span></span></h4> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">18-4- اهداف صورتهای مالی از نظر کمیته تروبلاد و تطبیق آن با جامعه اسلامی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>108</span></span></span></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">19-4- ویژگیهای کیفی اطلاعات <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>111</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-19-4 قابل فهم بودن <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>111</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-19-4 مربوط بودن <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>111</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3-19-4 به موقع بودن <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>111</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">4-19-4 سودمندی اطلاعات در پیش بینی و ارزیابی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>112</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-4-19-4 قابلیت اعتماد <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>112</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-1-4-19-4 شرایط کاتب <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>112</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">20-4- ارزش گزارشگری درعصر اطلاعات <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>115</span></span></span></div> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">21-4- گزارشگری مالی و حسابداری تغییر قیمتها <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>116</span></span></span></h4> <h4 style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">22-4- رابطه اندازه گیری سود و مفهوم نگهداشت سرمایه <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>117</span></span></span></h4> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">23-4- استفاده کنندگان اطلاعات مالی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>117</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-23-4- اهداف استفاده کنندگان برون سازمانی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>118</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-1-23-4 اعطا کنندگان وام و اعتبار <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>119</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">24-4- رابطه بازار سرمایه و گزارشهای مالی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>119</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-24-4 اطلاعات و کارآیی بازار &nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>120</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#000080;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;">فصل پنجم : نتیجه گیری <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>122</span></span></strong></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">1-5- اهداف گزارشگری مالی با مبانی اسلامی <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>123</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">2-5- همسویی و ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و حسابداری <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>124</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">3-5- نظام اقتصادی اسلام <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>125</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">4-5- اهداف گزارشگری مالی<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>131</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><span style="color:#000000;">منابع</span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> </div> <center> <p> <a href="http://prozhe.fileina.com/card.aspx?productid=52796"> <img src="http://prozhe.fileina.com/image/dl.jpg" alt="دانلود ارزیابی مقاصد گزارشهای مالی با اصول اسلامی"> </a> </p> </center> </div> </div> </div>